*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Wednesday, July 14, 2010

ပင္လုံမွလာေသာ မီးပြါးတစ ေတာင္တန္းျပည္မ ပူးေပါင္းေရး ေက်ာက္တုိင္


အဂၤလိပ္ကုိလုိနီေခတ္ ကာလမွ လြတ္လပ္ေရး ရခ်ိန္အထိ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ား အေနအထား တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ နယ္ေျမမ်ား ေနအထားမ်ားကုိ သမုိင္းအရ ၿခဳံငုံ၍ေလ့လါ စမ္းစစ္ပါက ပေဒသရာဇ္ေခတ္ မွစ၍ 1948 လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦးမွ ယေန႔ထိ {State of Burma} အေနျဖင့္ နယ္ေျမမ်ား တစုတစည္းတည္းအတြင္း ေနထုိင္ၾကသည္မဟုတ္ပါ။

မိမိနယ္ေျမေဒသအလုိက္ လူမ်ဳိးစုအလုိက္ သီးျခားေနထုိင္လာခဲ့ၾကသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟု မေပၚေပါက္ေသးမီ ေရွးပေ၀သဏီထဲမွ သီးျခားနယ္ေျမစီ ေနထုိင္လာခဲ့ၾကေၾကာင္း သမုိင္းအခ်က္အလက္မ်ားက ျပဆုိေနၿပီးျဖစ္သည္။

ပေဒဇရာဇ္ေခတ္တြင္ မင္းလက္နက္ကုိင္ ႏုိင္ငံမ်ားထူေထာင္ရန္ အာဏာၿပိဳင္ၾကရာမွ လူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္းလည္း တုိက္ခုိက္ၾက သကဲ့သုိ႔ အျခားလူမ်ဳိး မ်ားႏွင့္လည္း တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ မြန္ ျမန္မာ သွ်မ္း သုံးပြင့္ဆုိင္ အားၿပိဳင္မႈႀကီးေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ကုိယ့္ထီး ကုိယ့္နန္း၊ ကုိယ့္ၾကငွန္းႏွင့္ ကုိယ့္ဘုရင္၊ ကုိယ့္ေစာ္ဘြား၊ ကုိယ့္ေစာဖ်ား၊ ကုိယ့္ဒူ၀ါ၊ ကုိယ့္ေတာင္ပုိင္၊ကုိယ့္ေတာင္အုပ္မ်ားျဖင့္ထီးျဖဴေဆာင္း၊ ေရႊထီးေဆာင္း ေရႊဓါးကုိလြယ္ ေငြဓါးလြယ္ကုိင္ ေဟာ္နန္း ပလင္ သရွင္သခင္ျဖင့္ အစဥ္သျဖင့္ေနထုိင္ လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ပင္ ျမန္မာဘုရင္မ်ားသည္ သွ်မ္းေစာ္ဘြား နယ္မ်ားအား တုိက္ရုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမရွိ ပဏာဆက္ႏွိင္ငံေနျဖင့္၎ အခ်ဳိ႕ေတာင္းတန္းေဒသမ်ားမွာ ျမန္မာဘုရင္၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ လုံး၀မရွိေျခ၊ စုစည္းၿပီး စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား နယ္ေျမကုိ နယ္ခဲ်႕အဂၤလိပ္က လာေရာက္ပုိင္းျခားျခင္းျဖင့္ စိတ္၀မ္းကြဲဲျပားမႈရွိသည္ ဟူေသာ အယူအဆသည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးတရားပြဲမ်ား ေခတ္ကာလတြင္း အာေပါင္အာရင္း သန္သန္ျဖင့္ ေဟာေျပာ၍ ေကာင္းေသာ အဆင့္တြင္သာရွိသည္။ အမွန္မွာ မႈလကပင္သီးျခား စီတည္ရွိၾကသည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးနယ္ေျမမ်ား အဂၤလိပ္တုိ႔ သိမ္းၿပီးေသာအခါ၌လည္း သီးျခားစီခြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(က) တုိင္းရင္းသားမ်ားနယ္ေျမမ်ားကုိ အပုိင္း (၄)မ်ဳိး ပုိင္းျခားထားေၾကာင္းသိရွိရသည္
အပုိင္း (၁) ရခုိင္ေဒသ၊ မြန္ေဒသ၊ ဗမာေဒသမ်ားကုိ ေပါင္းလွ်က္ ဗမာျပည္မ {Burma Proper} ဟုေခၚေ၀ၚသုံးစြဲ လာသျဖင့္ ျမန္မာျပည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဟူ၍ ကမၻာေပၚတြင္ စတင္ေပၚေပါက္သုံးစြဲလာသည္။ အဂၤလိပ္အစုိးရ တုိက္ရုိက္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ ၉၁ ဌာန၀န္ႀကီးအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမျဖစ္သည္။ ယေန႔ လက္ရွိမြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ အဂၤလိပ္အစုိးရ လက္ထက္မွ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္အထိ ဗမာျပည္မတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

ယခု စစ္ကုိင္းတုိင္းသည္ ဗမာျပည္မနယ္ေျမအစိတ္အပုိင္းအျပင္ Part One (ေခၚ) ဇယား (၁)၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သာ အေနာက္ဖက္သွ်မ္းျပည္ျဖစ္သည့္ ေသာင္သြတ္နယ္၊ ဆင္ကလိုက္ခႏၱီးနယ္၊ ခႏၱီးနယ္၊ ခႏၱီးလုံနယ္၊ ေဆာမရ နယ္ပယ္ (ေခၚ) နာဂေတာင္တန္းေဒသ၊ အထက္ခ်င္းတြင္း ေဒသနယ္ေျမငါးခုအျပင္ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသီးသန္႔ထားရွိေသာ Part Two (ေခၚ) ဇယား (၂) နယ္ေျမျဖစ္သည့္ အထက္ခ်င္းတြင္း စီရင္စုရွိ ဟုမၼလင္း ဆမ္ဒီ၀ီဇံ၊ တမႈးၿမိဳ႕နယ္ ေမာလုိက္ေက်းလက္ေဒသ အသီးသီးစုစည္းပါ၀င္သည္။

အပုိင္း (၂) ကရင္နီ ေစာဖ်ာနယ္မ်ား စုစည္းထားေသာ ကရင္နီျပည္ (ဗမာမင္းတုန္းမင္းကုိစား ကင္း၀န္မင္းႀကီးႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံ ကုိယ္စား ဆာေဒါက္ကလပ္ေဖါ့ဆက္တုိ႔ ၁၈၇၅ ခု၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆို္ထားေသာ စာခ်ဳပ္အရသီးျခားလြတ္လပ္ေသာ နယ္ေျမအျဖစ္ ဆက္လက္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ နယ္ေျမျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္က စိတ္ႀကိဳက္နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ယခုလက္ရွိ ကရင္နီျပည္္ ျဖစ္သည္။

အပုိင္း (၃) ေတာင္ႀကီး၊ ကေလာ၊ ေမၿမိဳ႕၊လားရွႈိး၊ လြိဳင္လင္၊ လြိဳင္ေမြ၊ သံေတာင္ စသည့္ၿမိဳ႕မ်ား (ေတာင္ေပၚစခန္းၿမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ သီးသန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထား ရွိသည္။ ယခုေမၿမိဳ႕သည္ မႏၱေလးတုိင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ သံေတာင္ၿမိဳ႕သည္ ကရင္ျပည္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ႀကီး၊ လာရႈိး၊ ကေလာ၊ လြိဳင္လင္၊ လြိဳင္ေမြၿမိဳ႕မ်ားသည္ သွ်မ္းျပည္တြင္ပါ၀င္သည္။

အပုိင္း (၄) ေတာင္တန္းေဒသ မ်ားဟူ၍ အထက္ပါအတုိင္း အပုိင္း (၄)မ်ဳိး ပုိင္းျခားတည္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။
ေတာင္တန္းေဒသမ်ားဟု ေခၚေ၀ၚသည့္ နယ္ေျမမ်ားထဲတြင္ Part One (ေခၚ) ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမမ်ား (၁၀) ခုႏွင့္ Part Two (ေခၚ) ဘုရင္ခံက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသီးသန္႔ထားရွိေသာ နယ္ေျမမ်ား (၃) ပုိင္းဟူ၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ႏွစ္မ်ဳိးထပ္မံ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။
(ခ) ေတာင္တန္းေဒသမ်ား {Part One} ေခၚတြင္သည့္နယ္ေျမမ်ား
Government of Burma Act-1935
SECOND SCHEDULEμ
Areas in Burma to which special provisions apply
Part One - { ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေေျမမ်ား }
(၁)The Federated Shan States as specified in Notification No.31,date 27th September 1922, of the Political Department of the Government of Burma as amended by any subsequent notification made before the commencement of this Act ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သွ်မ္းျပည္ (ယခု လက္ရွိ သွ်မ္းျပည္ျဖစ္ၿပီး သွ်မ္းေစာ္ဘြားမ်ား Part One နယ္ေျမမ်ားျဖင့္သာ စုစည္းပါ၀င္သည္။

(၂)The Shan States specified in Notification No.41, dated 5th October, 1922, of the Political Department of the Government of Burma, as amended by any subsequent notification made before the commencement or this Act other than the Federated Shan State. ဖက္ဒရယ္ သွ်မ္းျပည္ေထာင္စုတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳသည့္ သွ်မ္းေစာ္ဘြားနယ္ျဖစ္ေသာ ေသာင္သြတ္နယ္၊ ဆင္ကလုိက္ခႏၱီးနယ္၊ ခႏၱီးလုံနယ္တုိ႔ျဖစ္သည္။ (ယခုလက္ရွိ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေျမာက္ပုိင္းတြင္ စုစည္းပါ၀င္သည္။)

(၃)The Arakan Hill Tracts. ရခုိင္ေတာင္တန္းေဒသမ်ား (ေခၚ) ပလက္၀ဒသႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား။ (ယခု ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ စုစည္းပါ၀င္သည္။)

(၄)The Chin Hill District. ခ်င္းရမ္္အုပ္မ်ားနယ္ေျမ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသ၊ (ယခု ခ်င္းျပည္တတြင္ပါ၀င္သည္။ လက္ရွိခ်င္းျပည္သည္ ခ်င္းရမ္အုပ္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ Part One ရခုိင္ေတာင္တန္းေဒသနယ္ေျမ မ်ားျဖင့္ စုစည္းပါ၀င္သည္။

(၅)The Kachin Hill Tracts of the Myitkyina, Bhamo and Katha District. ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ကသာ၊ စီရင္စုမ်ားအတြင္း ကခ်င္ဒူ၀ါးမ်ား နယ္ေျမ၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ားေနထုိင္သည့္ ေဒသျဖစ္သည္။ (ယခု ကခ်င္ျပည္တြင္ ပါ၀င္သည္ လက္ရွိ ကခ်င္ျပည္သည္ ကခ်င္ဒူး၀ါးနယ္ေျမမ်ား၊ Part One နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ Part Two နယ္ေျမမ်ားျဖင့္ စုစည္းပါ၀င္သည္။)


(၆)The Somra Tract. ေဆာ္မရနယ္ပယ္။ (နာဂေတာင္တန္းေဒသ လက္ရွိစစ္ကုိင္းတုိင္း ေျမာက္ပုိင္းတြင္ စုစည္းပါ၀င္သည္။)

(၇)They are Known as the Triangle. ႀတိဂံနယ္ေျမဆုိသည့္ ေမခႏွင့္ မလိချမစ္ႏွစ္သြယ္ၾကားရွိေဒသ။ (ယခု ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စုုစည္းပါ၀င္သည္။)

(၈)The area Known as the Hukawing Valley lying to the north of the Upper Chindwin District. အထက္ခ်င္းတြင္းေဒသႏွင့္ ဟူးေကာင္းေတာင္ၾကား ေဒသျဖစ္သည္။ (ယခု စစ္ကုိင္းတုိင္းေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္တြင္ စုစည္းပါ၀င္သည္။)

(၉)The Salween District. သံလြင္ခရုိင္ျဖစ္သည္။ (ယခု ကရင္ျပည္တြင္ပါ၀င္သည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ (ရ) ရက္ေန႔တြင္ သံလြင္ခရုိင္ေခၚ ဖာပြန္နယ္ႏွင့္ ဘားအံ၊ လႈိင္းဘြဲ႔၊ သံေတာင္နယ္မ်ားကုိ စုစည္း၍ ကရင္ျပည္အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးနယ္မ်ားအပါ၀င္ ကရင္ျပည္အျဖစ္ တုိးခ်ဲ႕သတ္မွတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိကရင္ျပည္သည္ Part One နယ္ေျမႏွင့္
Part Two နယ္ေျမမ်ားျဖင့္ စုစည္းပါ၀င္သည္။

(၁၀)All tribal territories which at the date of coming into operation of this Act are unadministered.
အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုံး၀လက္လွမ္း မမီေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား။ (ဥပမာ “ ၀” ေစာ္ဘြားနယ္ေျမ Wa State ၊ယခုလက္ရွိ သွ်မ္းျပည္တြင္ စုစည္းပါ၀င္သည္။
အထက္ေဖၚျပေသာ Part One နယ္ေျမမ်ား (၁၀) ခုသည္ သီးျခားကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အဂၤလိပ္ဘုရင္က လုံး၀တာ၀န္ယူထားသည္။ ဗမာျပည္မ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕အစုိးရက ၀င္ေရာက္ စြတ္ဖက္ပုိင္ခြင့္မရွိေခ်။

ေတာင္တန္းေဒသမ်ား Part Two ေခၚတြင္သည့္နယ္ေျမမ်ား
(၁) Such Part of the Myitkyina and Bhamo Districts as are not included in Part One of this Schedule.
-Part One မပါ၀င္သည့္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္တုိ႔မွ အစိတ္အပုိင္းမ်ား။ (ယခု ကခ်င္ျပည္တြင္စုစည္း ပါ၀င္သည္)
(၂) Such Parts of the Upper Chindwin District as constitute the Homalin sub-division together with the village tracts which were included in the former Tamu township of the Mawlaik sub-division on the preceding abolition. -အထက္ခ်င္းတြင္း စည္ရင္စုရွိ ဟုမၼလင္းဆမ္ဒီ၀ီဇံ၊ ယခုတမႈးၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္လုိက္ေက်းလက္ေဒသမ်ား (ယခု စစ္ကုိင္းတုိင္းေျမာက္ပုိင္းတြင္ စုစည္းပါ၀င္သည္။)
(၃) The Kyain township, the Myawady Circle of the Kawkareik township, and so much of the Karen Hill tracts in the eastern half of the Toungoo District and the Thaton District as be prescribed by His Majesty in Council. -ၾကာအင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျမ၀တီတုိက္နယ္၊ ေတာင္ငူစီရင္စု အေရွ႕ဘက္ျခမ္းႏွင့္ သထုံစီရင္စုရွိ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ (ယခု ကရင္ျပည္တြင္ စုစည္းပါ၀င္သည္။)
ေဒသမ်ားသုံးခုသည္ ဗမာျပည္မ၀န္ႀကီးအစုိးရ အဖြဲ႔က အႀကံညဏ္ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ဘုရင္ခံ၏ အဆုံးအျဖတ္သည္သာ အဓိကအတည္ျဖစ္သည္။
အထက္ေဖၚျပပါ ဗမာျပည္မ၊ ကရင္နီျပည္၊ ေတာင္ေပၚစခန္းၿမိဳ႕မ်ား၊ Part One ေတာင္တန္းေဒသမ်ား (၁၀)ခုႏွင့္ Part Two ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသုံးခု နယ္ေျမမ်ားအားလုံးသည္ အဂၤလိပ္အစုိးရ လက္ထက္မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္ အခ်ိန္ထိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ နယ္ေျမမ်ား အေနအထားမွန္ျဖစ္သည္။
*ပထမပင္လုံ ညီလာခံႏွင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္*
ပင္လုံအစ မိန္းပြန္ (မုိင္းပြန္) က ဆုိပါလွ်င္ အံ့ၾသၾကလိမ့္မည္ထင္သည္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ဆုိ၍ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာမႈျပဳ၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဖဆပလ အဖြဲ႔ႏွင့္ သွ်မ္းျပည္နယ္ ပင္လုံၿမဳိ႕ေလးတြင္ ခ်ဳပ္ဆုိေသာ ေတာင္တန္းျပည္မ ပူေပါင္းလြတ္လပ္ေရးရ ယူရန္ဆုိသည့္ အခ်က္ေလာက္ႏွင့္ မျပည့္စုံပါ မႈလအစ ဇစ္ျမစ္သိဖုိ႔ ျမန္မာျပည္သားတုိင္း လုိအပ္မည္ထင္ပါသည္။

ျဖစ္က ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကီးျဖစ္ၿပီးစ ကမၻာေပၚရွိ ကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ားက လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းေနေနသည့္ အခါသမယျဖစ္သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ မုိင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္စံထြန္း၏ ဇနီးမဟာေဒ၀ီအသုဘ အခမ္းအနားသုိ႔ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေစာ္ဘြားႀကီးမ်ား တက္ေရာက္လာၾကသည္။
ထုိစဥ္ ေစာ္ဘြားႀကီးမ်ားအားလုံးက မုိင္းပြန္ေစာ္ႀကီးအား နည္းလမ္းရွာေဖြရန္ တာ၀န္ေပးလုိက္သည္။ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီးက ၁၉၄၆ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ေစာ္ဘြားမ်ားေကာင္စီ အစည္းအေ၀းတရပ္ကုိ က်င္းပရန္ မုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဖိတ္ေခၚလုိက္သည္။
ယင္းမုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕ ေစာဘြားႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀းပြဲက ေဆြးေႏြးၾကရာမွ လာမည့္မတ္လတြင္ က်ေရာက္မယ့္ လဲခ်ားနယ္၊ ပင္လုံၿမိဳ႕ဘုရားပြဲတြင္ သွ်မ္းျပည္နယ္ လက္မႈျပပြဲ တရပ္က်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။ ကုန္က်သည္မ်ားကုိ လဲခ်ားေစာ္ဘြားႀကီးက တာ၀န္ယူလုိက္သည္။

သွ်မ္းျပည္နယ္လက္မႈျပပြဲ ဟုအမည္တပ္ထားေသာ္လည္း ယင္းျပပြဲသုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ား ဗမာျပည္မမွ အျခားႏုိင္ငံေရး ေခါင္းဆာင္မ်ား၊ ေတာင္တန္းေဒသမွ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္နီေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိလည္း ဖိတ္ၾကားသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ လကၡဏပျပည့္အ၀ ေဆာင္သည္ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းညီလာခံကုိ ပထမပင္လုံညီလာခံဟု ပင္ေခၚတြင္ၾကေလေတာ့သည္။

ပထမပင္လုံညီလာခံကုိ ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၄၆ ခု၊မတ္လ (၁)ရက္ေန႔ မွ (၁၂) ရက္ေန႔အထိက်င္းပသည္။ ညီလာခံတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ရခုိင္ျပည္ဘက္ ခရီးလြန္သျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကုိယ္စား၊ ဦးႏု၊ ဦးဘဂ်မ္း၊ မန္းဘခုိင္၊ ဦးဘေအး၊ သထုံဦးလွေဖအျပင္ ဂဠဳန္ဦးေစာလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ (မွတ္ခ်က္)
ညီလာခံတြင္ သွ်မ္းျပည္မွ ဦးထြန္းျမင့္ (လင္းေခး) ႏွင့္ ဦးတင္ေအးတုိ႔ ေဟာေျပာၾကသည္။ ဦးႏုက သွ်မ္း၊ ဗမာ ခ်စ္ၾကည္ေရးသမုိင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ဂဠဳန္ဦးေစာက ဒုိမီနီယံအေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း ေျပာၾကသည္။

ဦးႏုက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာ အျခားကိစၥတခုရွိ၍ သမုိင္း၀င္ ဤညီလာခံကုိ မတက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဤသုိ႔မေရာက္ႏုိင္သည့္ အတြက္ ေတာင္းပန္ေၾကာင္း မတက္ေရာက္ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈရပါေစဟု ဆႏၵျပဳသည္ ကုိဤအစည္းအေ၀းသုိ႔တင္ျပရန္ မွာၾကားလုိက္ေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး၊ သွ်မ္း-ဗမာ ခ်စ္ၾကည္ေရးသမုိင္းကုိ အဓိကေဆြးေႏြးသြားသည္။ ထုိ႔အျပင္ (ဖ.ဆ.ပ.လ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပထမ ညီလာခံတြင္ သွ်မ္းလူမယ္ (၁၀)ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္က မေျပမလည္ရွိခဲ့ၾကသည္ကုိ ထပ္မံေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကၿပီး အေတာ္အတန္ နားလည္မႈရရွိသြားၾကသည္။

ဂဠဳန္ဦးေစာက ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသည္ ဗမာျပည္မႏွင့္တၿပိဳင္တည္း လြတ္လပ္ေရးရယူၾကၿပီး လြတ္လပ္ေရးၿပီးပါက ခြဲထြက္လုိပါက ခြဲထြက္ခြင့္ရွိေစရမည္ဟု ေဆြးေႏြးသည့္အျပင္ ဒုိမီနီယံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေၾကာင္းကုိပါ ေဆြးေႏြးလာသျဖင့္ သွ်မ္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဗမာျပည္မွာ ေရာင္းမစြံတဲ့ဒုိမီနီယံကုိ သွ်မ္းျပည္လာမေရာင္းပါနဲ႔ ဟုေျပာလုိက္ရာ ဦးေစာ လုံး၀ အေရးႏွိမ့္သြားသည္။

သွ်မ္းႏွင့္ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဗမာျပည္ႏွင့္ တၿပိဳင္တည္း လြတ္လပ္ေရးရယူသြားမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ကရင္နီျပည္ ကုိယ္စားလွယ္က မိမိတုိ႔ကရင္နီျပည္မွာ သီးျခား လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးျဖစ္၍ ေလ့လာသူအျဖစ္သာ တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုံအေပၚမႈတည္ၿပီး ကရင္နီျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထား ရယူသြားမည္ဟု အလြတ္သေဘာျဖင့္သာ ေဆြးေႏြးသြားသည္။

ပထမပင္လုံညီလာခံသည္ အိမ္ရွင္ ဖက္ဒရယ္သွ်မ္းျပည္ေထာင္စု ေစာ္ဘြားႀကီးမ်ားကုိယ္တုိင္ စီစဥ္ ဖိၾကား၍ ၁၉၄၆ ခု၊ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔မွ (၁၂) ရက္ေန႔ထိ က်င္းကျပဳလုပ္သည့္ နားလည္မႈရရွိေစသည္။ ေနာက္ႏွစ္ပင္လုံတြင္ ထပ္မံဆုံစည္းၾကရန္ကုိလည္း သေဘာထား ရရွိသြားၾကသည္။

၁၉၄၆ တြင္ အက္တလီက ဗမာျပည္ အနာဂတ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္း တြင္ ဗမာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကုိ လန္ဒန္သုိ႔ေစလႊတ္ရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ တႏွစ္အတြင္းလုံး၀ လြတ္လပ္ေရးရရွိေစရမည္ ဟူေသာေၾကြးေၾကာ္သံမွာ ဖဆပလ၏ တရား၀င္ေၾကြးေၾကာ္သံ ျဖစ္လာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမွဴးျပဳေသာ ဗမာျပည္အစုိးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ယင္းေၾကြးေၾကာ္သံကုိ ကုိင္ဆြဲလ်က္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ (၁) ရက္ေန႔တြင္ လန္ဒန္သုိ႔ ထြက္ခြာသြားသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လန္ဒန္တြင္ ဗမာျပည္ႏွင့္အတူ ေတာင္တန္းေဒသ နယ္ေျမမ်ားကုိပါ တၿပိဳင္တည္း လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ အေရးဆုိ တင္သြင္းလုိက္သည္။

ထုိသုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာျပည္ႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသ နယ္ေျမမ်ားအတြက္ တၿပိဳင္တည္း လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ အေရးဆုိေနစဥ္ သွ်မ္းေစာ္ဘြားမ်ားေကာင္စီက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္္ဆန္း အမွဴးျပဳေသာ ဗမာျပည္အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ဗမာျပည္ကုိသာ ကုိယ္စားျပဳၿပီး သွ်မ္းျပည္ႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသ မ်ား၏ကုိယ္စားလွယ္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်အစုိးရထံသုိ႔ ေၾကးနန္းစာေပးပုိ႔သည္။

ေၾကးနန္းစာပါ အခ်က္မ်ား
၁- ဗမာမင္းမ်ားလက္ထက္အတည္းက သွ်မ္းျပည္သည္ သီးျခားနယ္အျဖစ္တည္ရွိေၾကာင္း။
၂- ဗမာျပည္အား လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ပါက ဖက္ဒရယ္သွ်မ္းျပည္သညလည္း လားတူအခြင့္ေရး ရသင့္ေၾကာင္း
၃- သွ်မ္းျပည္သည္ ဗမာျပည္မႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ အခ်ိန္မက်ေရာက္ေသးေၾကာင္း
၄- ေစာ္ဘြားမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမ်ားတြင္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ကုိ အပ္သင့္ေၾကာင္း၊
၅- သွ်မ္းျပည္ႏွင့္ နယ္ခ်င္းစပ္ေနေသာ တုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာဆက္ဆံခြင့္ ေပးသင့္ေၾကာင္း၊
၆- သွ်မ္းျပည္သည္ အျခားေတာင္တန္းေဒသမ်ားနည္းတူ နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ေဘာင္အတြင္း၌သာ ေနထုိင္လုိေၾကာင္း၊
၇- ဗမာျပည္ႏွင့္ ပူးေပါင္းရမည္ဆုိပါက သွ်မ္းျပည္တြက္ လုံး၀ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရရွိမည္ဟူေသာ             မႈျဖင့္သာ ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း။
၈- ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံအတြင္းမွ ခြဲထြက္လုိလွ်င္ ခြဲထြက္ႏုိင္ခြင့္ကုိ ေနာင္ေရးဆြဲမည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ အာမခံခ်က္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟူ၍ပါရွိသည္။

သွ်မ္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (ရပလ) ၿဗိတိသွ်အစုိးရထံသုိ႔ ေၾကးနန္းစာေပးပုိ႔ျခင္း 

သွ်မ္းျပည္ေစာ္ဘြားမ်ားက ဗုိခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ ဗမာျပည္အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ သွ်မ္းျပည္အတြက္ ကုိယ္စားမျပဳေၾကာင္းဟူ၍ ၿဗိတိသွ်အစုိးရထံသုိ႔ ေၾကးနန္းစာေပးပုိ႔ေၾကာင္း ၾကားသိရသည့္အခါ (ရ.ပ.လ)အဖြဲ႔သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေစ်းေန႔တြင္ ျပည္သူလူထု (၂၀၀၀)ကုိ စုစည္း၍ လုထုအစည္းေ၀း တရပ္က်င္းပၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာျပည္ႏွင့္ေတာင္တန္းေဒသ နယ္ေျမမ်ားအတြက္ တၿပိဳင္တည္းလြတ္လပ္ေရးေပးရန္ လန္ဒန္တြင္ အေရးဆုိေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာျပည္ႏွင့္အတူ သွ်မ္းျပည္ကုိပါ လြတ္လပ္ေရး တၿပိဳင္တည္းခ်က္ခ်င္းေပးရန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္္ဆန္းအား တညီတညြတ္တည္း ေထာက္ခံေၾကာင္း အဆုိတင္သြင္းၿပီး ေထာက္ခံအတည္ျပဳၾကသည္။
ေၾကးနန္းစာပါအခ်က္မ်ား
၁- ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ သွ်မ္းျပည္လူထုက ေထာက္ခံေၾကာင္း
၂- ဗမာျပည္ႏွင့္အတူ သွ်မ္းျပည္ကုိ လြတ္လပ္ေရး တၿပိဳင္တည္းခ်က္ခ်င္းေပးရန္ တညီတတညြတ္တည္း ေတာင္းဆုိေၾကာင္း၊
၃- သွ်မ္းျပည္လူထုသည္ ပေဒရာဇ္စံေအာက္မွ မေႏွးအျမန္ လြတ္ေျမာက္ေရးကုိ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
(ရ.ပ.လ) အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးထြန္းျမင့္ (လင္းေခး)၊ ဦးတင္ေအး၊ ဦးထြန္းျမင့္ေလး (ေတာင္ႀကီး) ဦးခြန္ထီး၊ ဦအုန္းေဖ၊ ဦးေရႊအုံး၊ ဦးစံေဖစသည့္ ပုဂိၢဳလ္တုိ႔သည္ ယင္းကာလတြင္ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မဟုတ္ၾကေပ၊ တရာ၀င္ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းတခုလည္း မဆုိႏုိင္၊ သွ်မ္းျပည္္တြင္ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔စည္း လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္မရရွိသည့္ ကာလလည္းျဖစ္သည္။ ယင္း ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ပေဒရာဇ္ စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး ဗမာျပည္ႏွင့္ သွ်မ္းျပည္ေတာင္တန္ေဒသနယ္ေျမမ်ား တၿပိဳင္တည္းလြတ္လပ္ေရးရယူ၍ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္ေပါင္းစု ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ တန္းတူသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေေတာ္ တည္ေထာင္းေရးကုိ ေမွ်ာ္လင့္အား ႀကိီးစြာျဖင့္ စြမ္းစြမ္းတမံ တက္တက္ၾကြၾကြ လူပ္ရွားၾကသည့္ လူငယ္တစုပင္ျဖစ္သည္။
ဖက္ဒရယ္သွ်မ္းျပည္ေထာင္စု သွ်မ္းေစာ္ဘြားမ်ား နယ္ (၃၃)နယ္ ပါ၀င္စုစည္းထားသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေစ်းေန႔တြင္ လာေရာက္ၾကေသာ လူထု (၂၀၀၀) အေရအတြက္သည္ သွ်မ္းျပည္လူထုအား ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု မဆုိႏုိင္ပါ။
သွ်မ္းေစာ္ဘြားမ်ားေကာင္စီက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ ေၾကးနန္းစာသည္ အလြန္အေရး ပါေၾကာင္းကုိ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္- ၄ ၊တြင္ ဗမာျပည္အစုိးရႏွင့္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ (ေအာင္ဆန္း အက္တလီစာခ်ဳပ္) သေဘာတူညီခ်က္မ်ား သွ်မ္း၊ ကခ်င္ တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္း မရွိေစရဟူ၍ ပါရွိသည္ကိုသိရသည္။
ဒုတိယပင္လုံညီလာခံႏွင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္
(က)ပင္လုံအလာ ကြတ္ခုိင္တြင္ကခ်င္ ကုိယ္စာလွယ္မ်ား အစည္းေ၀းျပဳလုပ္ျခင္း
ကခ်င္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ပင္လုံညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္လာၾကစဥ္ ၁၉၄၇ ခု၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔ ကြတ္ခုိင္နယ္နမ္႔ဖတ္ကာရြာတြင္ ႀကိဳတင္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေအာက္ပါလုိလားခ်က္မ်ားကုိ တညီတညြတ္တည္း ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။
(၁)ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ားဟာ ဗမာအမ်ဳိးသားေတြႏွင့္ တၿပိဳင္တည္းလြတ္လပ္ေရးရန္။
(၂)ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ားရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔အညီ ကခ်င္သီးျခားလႊတ္လပ္တဲ႔ ႏုိင္ငံထူေထာင္ရန္အတြက္ ကခ်င္ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းရန္။
(၃)လြတ္လပ္တဲ့ ကခ်င္သီးျခားႏုိင္ငံထဲမွာ ဗန္းေမာ္နဲ႔ ျမစ္ႀကီးနားခရုိင္မ်ား၊ ကခ်င္ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားနဲ႔ ကသာၿမိဳ႕ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားပါ၀င္ေစရန္။
(၄)ဗမာအမ်ဳိးသားမ်ားနဲ႔ ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ လက္ခံႏုိင္တဲ့နယ္နမိတ္ ခ်က္ခ်င္းသတ္မွတ္ရန္။
(၅)နယ္နမိတ္သတ္မွတ္ၿပီးၿပီးျခင္း ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံလက္တြင္ရွိတဲ့ အခြင့္အဏာမ်ား၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ားလက္သုိ႔ ေပးအပ္ရန္နဲ႔ ျမန္မာျပည္ၾကားျဖတ္ အစုိးရအဖြဲ႔မွာ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ၀န္ႀကီးတဦး ခန္႔အပ္ရန္။
(က) ကခ်င္၀န္ႀကီးသည္ သီးျခားကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္းႀကီးတာ၀န္ ထမ္းရြက္ရန္။
(ခ) ကခ်င္၀န္ႀကီးမွာ ႏုိင္ငံျခားေရးနဲ႔ ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္။
(ဂ) ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးကုိ အႀကံေပးရန္အတြက္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားတဦး ခန္႔ထားေပးရန္။
(၆) ကခ်င္သီးျခားျပည္နယ္သည္ သွ်မ္းသီးျခားျပည္နယ္နဲ႔မတူ ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံး ေစာလ်င္စြာ လြတ္လပ္ေရးရရွိ ရန္အတြက္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ခ်က္ခ်င္းပါ၀င္ၾကရန္။
(၇) အထက္မွာ ေဖာ္ျပတဲ့အတုိင္း ျမန္မာ အမ်ဳိးသားအားလုံး လြတ္လပ္သည့္ ျမန္မာျပည္ေထာင္စု အစုိးရဖြဲ႔စည္းရန္။ ျခြင္းခ်က္။
(က) သီးျခား ကခ်င္ႏုိင္ငံက ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ပါ၀င္မည္ မပါ၀င္ဘူးဆုိသည့္ ကိစၥကုိ သီးျခား ကခ်င္ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္သူလူထုကသာ ဆုံးျဖတ္ရမည္။
(ခ) ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာခြဲထြက္ခြင့္ရွိရမည္။
(၈) အထက္ပါတညီးညြတ္တည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ နယ္ျခားေဒသလူမ်ဳိးမ်ားအားလုံး၏ သေဘာတူညီမႈကုိ ရယူရန္။
လက္မွတ္ေရးထုိးၾကသူမ်ား…
(၁) ဆမားဒူ၀ါဆင္၀ါးေနာင္ (ျမစ္ႀကီးနား)
(၂) ထင္ငါကြန္ဂ်ာ (ျမစ္ႀကီးနား)
(၃) ေဇာ္ေနာ္ (ျမစ္ႀကီးနား)
(၄) ေဇာ္ရစ္ (ျမစ္ႀကီးနား)
(၅) ကရင္ေနာ္ (ျမစ္ႀကီးနား)
(၆) ဒိန္ရတန္ (ျမစ္ႀကီးနား)
(၇) ခ်ရန္ဇြန္ (ျမစ္ႀကီးနား)
(၈) ေတာင္ဦး (ျမစ္ႀကီးနား)
(၉) ေဇာ္လ (ဗန္းေမာ္)
(၁၀) ဒူ၀ါေဇာ္လြန္း (ဗန္းေမာ္)
(၁၁) ပံရန္းလ (ဗန္းေမာ္)
(၁၂) လဘန္ဂေရာင္ (ဗန္းေမာ္)

(ခ) ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚရီလ ၆ရက္ေန႔ မြန္းလႊဲ ၂ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ပင္လုံၿမိဳ႕၌က်င္းပေသာ သွ်မ္းႏွင့္ ကခ်င္ေကာ္မတီအစည္းေ၀း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္..
အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုမဖြဲ႔စည္းမီ ၾကားျဖတ္ကာလအတြက္ ဗမာျပည္မႏွင့္ ဘယ္ပုံဘယ္နည္း ပူးေပါင္းဆက္သြယ္မည္ကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔ ပင္လုံတြင္က်င္းပေသာ သွ်မ္းေစာဘြား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သွ်မ္းလူထု ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္ေသာ အစည္းအေ၀း ေအာက္ပါအတုိင္း ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။
၁၉၄၇ ခု ေဖေဖၚ၀ါရီ ၃ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔ထိက်င္းပေသာ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံတြင္ နယ္စပ္ေဒသ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု ဖြ႔ဲစည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူၾကသည္။
ဤသုိ႔ျဖင့္ ပင္လုံမွလါေသာ မီးပြါးတစ အပုိင္းတစ္ကုိ တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုုတုုိ႔ တက္လွမ္းလုုိ႔ေသာ အနာဂါတ္ တုုိင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား အတြက္ ရည္ညြန္း၍ တင္ျပလုုိက္ရပါသည္။

(မွတ္ခ်က္ သွ်မ္းေခါင္းေဆာင္ဆုိ၍ ယခု သွ်မ္းျပည္တြင္းရွိ သွ်မ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း သွ်မ္းလူမ်ုိး မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ခြင့္ မရရွိခဲ့ေပ။)
အပုိင္း (၂)
ေရွ႕လဆက္ရန္....
 က်ားေပါက္
 

blogger templates | Make Money Online