*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Tuesday, March 13, 2012

တိုင္းလ်ဲန္(သွ်မ္းနီ) အမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (TNDP) ၏ပါတီအလံ ႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္


တိုင္းလ်ဲန္(သွ်မ္းနီ) အမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ လုုိ႔ေခၚတဲ့ (TNDP)၏
 ပါတီအလံ ႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္အား ေနျပည္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရံုးသို႔ ယခုလအတြင္း မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္ ။
ပါတီအလံကို ၀ါစိမ္းနီသံုးေရာင္ျခယ္ေပၚတြင္ အေျခခံထားၿပီး ၾကယ္ျဖဴတစ္လံုး ပါရွိသည္။
အနီေရာင္ကို သံုးနားညီႀတိဂံျဖင္႔ ေဖာ္ျပၿပီး အလယ္တြင္ ၾကယ္ျဖဴတစ္လံုး ထည္႔သြင္းထားသည္။

အ၀ါေရာင္၏ အဓိပၸာယ္မွာ ဘာသာသာသနာထြန္းကားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ အစိမ္းေရာင္၏ အဓိပၸာယ္မွာ သွ်မ္းနီတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ၾကျခင္း၊ စိမ္းလန္းေသာ ေတာေတာင္မ်ားရွိျခင္း၊
ေက်ာက္စိမ္း ထြက္ရွိျခင္းကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္း ပါတီမူ၀ါဒ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သံုးနားညီႀတိဂံ အနီေရာင္၏ အဓိပၸာယ္မွာ တိုင္းလ်ဲန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရဲစြမ္းသတၱိရွိျခင္း
တက္ၾကြျခင္းကို ရည္ညႊန္း၍ ၾကယ္ျဖဴတစ္လံုး၏ အဓိပၸာယ္မွာ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း သမိုင္းအဆက္ဆက္ ေနထိုင္လာေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး  အျဖစ္ ရည္ညႊန္းေၾကာင္း အဆိုပါ ပါတီမူ၀ါဒ လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တိုင္းလ်ဲန္ (သွ်မ္းနီ) အမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ(TNDP)၏ ဗဟိုေကာ္မတီကို အဖြဲ႔၀င္ငါးဦးျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီး နာယကသံုးဦးပါ၀င္သည္။ ပါတီ၏ ဥကၠဌမွာ ယခင္က်ားျဖဴပါတီ၀င္ေဟာင္း ဦးစိုင္းေဌးေအာင္ျဖစ္ၿပီး၊ အတြင္းေရးမွဴးမွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သူ ဦးထြန္းရင္ ၏သား ဦးေစာဝင္းထြန္း ျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က မ်ဳိးခ်စ္ သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ား အပါအဝင္ (၁၈)ဦးမွ   ေနျပည္ေတာ္ရွိ  ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး။

တိုင္းလ်ဲန္ပါတီ တည္ေထာင္ခြင္႔ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ခြင္႔ျ႔ပဳခ်က္ ရရွိခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး သွ်မ္းနီအမ်ဳိးသားေရးႏုုိးၾကားသူ ၁၈ ဦးပါ၀င္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 


 

blogger templates | Make Money Online