*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Thursday, June 18, 2009

မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားသုိ႔

စကားခြန္းဆင့္ ၊ ပါးလုိက္ခ်င္၏
သင္ဖြားေသာေျမ ၊ ငါတုိ႔ေျမကား
ပေ၀ေရွးက ၊ ဇာတိလွခဲ့။
ဘ၀ရွည္လမ္း၊ ဒုကၡျပြမ္းလည္း
ထုံးတမ္းဓေလ့ ၊ သင္မေမ့ႏွင့္
ဂုဏ္ဓနယွဥ္ ၊ မာန၀င္၍
သင္ႏွင့္တူဖြား ၊ သင့္ေသြးသားကုိ
ခြဲျခားႏွိမ့္ခ် ၊ မရုင္းပ်ႏွင့္။
ငါတုိ႔ေျမ၌
မ်ဳိးေဆြဘာသာ ၊ သာသနာႏွင့္
စဥ္လာဓေလ့ ၊ ေပ်ာ္ၾကည္ေမြ႕၍
ခ်မ္းေျမ႕သာေတာင္း ၊ က်န္ခဲ့ေကာင္းသည္
မ်ဳိးေကာင္းရင္ ႏွစ္ပီသေစ။
-------
စုိင္းေဆးႏြမ္ (ဟုမၼလင္း)
က်ားေပါက္
 

blogger templates | Make Money Online