*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Sunday, December 6, 2009

ညီေနာင္ေလးၿမိဳ႕


(ေအဒီ-၆၄၉ တြင္တည္ေသာ ေမာသွ်မ္းနန္းေစာ(နန္ခ်ဳိ)ႏုိင္ငံသည္၊ (၁၁-ရာစု၌ ဘုရင္ ဥတည္ဘြား၏ သမီးေတာ္ ေစာလွမယ္ (ေခၚနန္းမြန္သည္ ရုပ္ဆင္းသဏာန္ ၾကန္အင္ လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စုံသူ ျဖစ္ေသာ္ညားလည္း ေမြးစဥ္ကပင္ ကံအေၾကာင္းမလွ၍ မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းမရရွာေပ ဖခမည္းေတာ္ ျပည့္ရွင္ မင္းတရားႀကီးသည္ လြန္စြာရွက္ႏုိးေတာ္မူ ေသာေၾကာင့္ သမီးေတာ္ကုိ တိတ္တဆိတ္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္လုိက္ေလသည္၊ သုိ႔ေသာ္ မယ္ေတာ္ ကိႏၷရေဒ၀ီက လူသတ္တုိ႔အား လာဘ္ထုိး၍ တိတ္တဆိတ္ ေမြးျမဴခဲ့ရာ ၁၆-ႏွစ္ကာလ တုိင္ခဲ့ ေလသည္။ယခုအခါ သမီးေတာ္မွာ အပ်ဳိအရြယ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ နတ္သမီးတမွ် လြန္စြာလွပတင့္ တယ္သည္ျဖစ္၍ မယ္ေတာ္ကိႏၷရီေဒ၀ီမွာ သမီးေတာ္အား ရႈ၍မၿငီးႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနရွာေလသည္ တေန႔ေသာအခါတြင္ သမီးေတာ္ အသက္ထင္ရွား ရွိေနေသးေၾကာင္း ခမည္းေတာ္ ဥတည္မင္း ၾကားသိေတာ္မူလွ်င္ လြန္စြာ အမ်က္ေတာ္ထြက္၍ မိဖုရားႀကီးအား ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္သုိ႔ေခၚၿပီးလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ မိဖုရားႀကီး သမီးေတာ္ ယခုထိအသက္ထင္ရွား ရွိေနေသးသည္ဆုိသည္မွာ မွန္ကန္ သေလာ ဟုေမးေတာ္မူ၏။ မိဘုရားႀကီးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္းစုံ ကုိေလွ်ာက္တင္ ေတာ္မူေလသည္။ ထုိအခါ မင္းႀကီးသည္ မုိးႀကိဳးတခ်က္ မင္းျမြက္တခြန္းဆုိတာ ၾကားဘူးရဲ႕ မဟုတ္လား ထြက္ၿပီးသား ဆင္စြယ္ ျပန္၀င္ရုိးထုံးစံမရွိ မင္းအမိန္သည္သာလွ်င္ အမိန္႔အတုိင္း တည္ေစရမည္ဟု ဆုိေလသည္။ ကိႏၷရီေဒ၀ီ မိဖုရားႀကီးသည္ မင္းႀကီး၏ ေရွ႕ေတာ္၌ပင္လွ်င္ အရုပ္ႀကိဳးျပတ္ သကဲ့သုိ႔ ေမ့လဲသြားေလသည္။ ထုိစဥ္ မႈူးမတ္မ်ားက အရွင္မင္းျမတ္ မူလအမိန္႔ေတာ္အတုိင္း သမီးေတာ္ အားသာ သတ္ခဲ့ပါလွ်င္ မိဖုရားႀကီးသည္ သမီးေတာ္၏ စိတ္ျဖင့္ နတ္ရြာစံဖြယ္ရာ ရွိပါသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိဖုရားႀကီးကုိ ငဲ႔ညာေသာအားျဖင့္ သမီးေတာ္အား ေသမိန္႔ကုိ ပယ္ဖ်က္၍ ကံအေလ်ာက္ ျဖစ္စိမ့္ေသာငွာ ျမစ္ေရျပင္သုိ႔ ေမွ်ာ္ခ်သင့္ပါေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားၾကေလသည္။ ဥတည္မင္းႀကီးသည္လည္း မိဖုရားႀကီးကုိ ငဲ႔ညာေတာမႈရကာ သမီးေတာ္ နန္းမြန္အား ေဖာင္ထက္တင္ေစ၍ မသုိးထမင္း၊ မသုိးဟင္းမ်ားျဖင့္ တာပင္ျမစ္အတြင္း ေမ်ွာေစ ဟု အမိန္႔ထုတ္ ျပန္ေတာ္မႈေလသတည္။ ထုိသုိ႔စီးေမ်ာလာေသာ နန္းမြန္၏ ေဖာင္ေတာ္သည္ တာပင္ျမစ္ကုိေက်ာ္လြန္၍ ဧရာ၀တီျမစ္ တြင္းသက္ဆင္း ေမ်ာပါလာေလသည္ ထုိစဥ္က်ားျဖဴမင္းသား ေရေသာက္ဆင္းလာရာ ေဖာင္ေတာ္အား ေတြ႔ျမင္၍ဆယ္ယူကာ နန္းမြန္အားေတြ႔လွ်င္ ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္းလ်င္ပင္ ခ်စ္ႀကိဳက္စုံမက္၍ စခန္းသုိ႔ေခၚ ေဆာင္လ်က္ ေပါင္းဖက္ ေနထုိင္ၾကေလသည္။ က်ားျဖဴမင္းသားေဆးကု၍ နန္းမြန္းသည္လည္း မ်က္စိႏွစ္ဖက္ အလင္းရေလသည့္အျပင္ သားေတာ္ ေလးပါးဖြားျမင္ေလသည္။ သားေတာ္ခြန္ကံ (ေခၚ)ေဆးေကာ္ဖ၊ ခြန္ရံ(ေခၚ) ေဆးတုံဖ၊ ခြန္အြန္ (ေခၚ)ေဆးက်ံဖ(တစ္နည္း-၀န္းသုိသမုိင္းအရ တြင္လည္း) သုိေကာ္ဘြား၊ သုိငံဘြား၊ သုိၾကည္ဘြား၊ သုိဟုံဘြား တုိ႔ကုိဖြားျမင္ထြန္းကားေလသည္။ ေနာင္တြင္ ဘုိးေတာ္ဥတည္ဘြားေပးအပ္သည့္ အေမြပစၥည္း (ဓါး၊ အုိးစည္း၊ ဆင္)တုိ႔ကုိ အသီးသီးရယူကာ အလုိအေလ်ာက္ ဓါးစုိက္ေသာေနရာ၊ တစ္ဘတ္ပိတ္ စည္မည္ေသာေနရာ (ယုခုအေခၚ သွ်မ္းအုိးစည္)၊ ဆင္းဦး ကင္းတပ္တြင္ ဗ်ဳိင္းနားေသာေနရာ၊ တုိ႔၌ ထီးနန္းအသီးသီးစုိက္ထူၾက၏။ မုိးမိတ္(မိန္းမစ္) ဓါးေျမွာင္ၿမိဳ႕- ကေမာဇတုိင္း၊ မုိးေကာင္း(မိန္းေကာင္)အုိးစည္ၿမိဳ႕-ရဌတုိင္း၊ မုိးညွင္း(မိန္းယမ္း)ဗ်ဳိင္းၿမိဳ႕-အာရပူရတုိင္း၊ ၀န္းသုိ (ႀကိဳင္းေဆး)က်ားကြင္းၿမိဳ႕-စိနဌတုိင္း ဟူေသာ ရွမ္း(၄) ၿမိဳ႕ ကုိ သကၠရာဇ (၃၀၀၊ ၃၀၁၊ ၃၀၂၊ ၃၀၃)ခုႏွစ္တြင္ အသီးသီးတည္ေတာ္မႈ ခဲ့ေလသည္။ ေအဒီ(၁၁)ရာစုႏွင့္ သာသနာ သကၠရာဇ္(၃၆၀)တုိ႔ကြာလြန္းသျဖင့္ဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။
 

blogger templates | Make Money Online