*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Sunday, March 21, 2010

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေရြးေကာက္ပြဲ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိ၍ေျပာေနလုိ႔မၿပီးပါ က်ားေပါက္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအဖုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပါတ္သက္၍ နားလည္ထားပုိ လုိအပ္ေပသည္။ ေရြးေကာက္သည္ လြတ္လပ္ပါသလား တရားမွ်တမႈရွိပါလား ေရႊးေကာက္ပြဲ မဲကုိ မည္တုိ႔ေရတြက္ပါသလဲ စသည္ျဖင့္ တရားနည္းလမ္းက်မွ ျဖစ္ေပသည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားအဖုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ယဥ္ေက်းမႈသည္ ေရွးလြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ေလာက္စီမွ စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ ၁၉၂၀ ျပည့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေထြေထြသပိတ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာ၍ တျပည္လုံးတြင္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့၍သာ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓါတ္မ်ား ပုိမုိျပင္းထန္လာ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၂၂ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔ မွ ဒုိင္အာခီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖင့္ လူထုဆႏၵ မ်ားကုိ ရယူသည့္သေဘာကုိ ေဆာင္လာခဲ့ရသည္။ ၁၉၂၃ မွစတင္ခဲ့ေသာ ဒုိင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ၁၉၃၆ တြင္ၿပီးဆုံးခဲ့သည္။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ (၉၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ေရႊးေကာက္ပြဲ ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံးတြင္က်င္းပသည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ သခင္ႏုေခါင္းေဆာင္၍ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ အေထြေထြေက်ာင္းသား သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိအုံႀကြမႈႀကီးေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ႕သမားတုိ႔ (၉၁) ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိေပးခဲ့ရသည္။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္
ဖဆပလ ေခတ္တြင္ လူတုိင္းမဲေပးႏုိင္သည့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔တုိင္ခဲ့သည္။ ေအာင္ဆန္း- အက္တလီစာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူခဲ့သည့္ အတုိင္း တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အတြက္ အေထြေထြ ေရႊးေကာက္ပြဲ ႀကီးကုိ ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရႊးေကာက္ပြဲကုိ ဆာဘရင္ဦးေဆာင္ေသာ ေရႊးေကာက္ပြဲႀကီးၾကပ္ စီမံေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ၁၉၅၁ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၂)ရက္ေန႔တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ တနယ္ၿပီးတနယ္ က်င္းပရသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေရႊးေကာက္ပြဲကုိ ၁၉၅၆ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၇)ရက္ ေန႔တြင္က်င္းပသည္။ တတိယအႀကိမ္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေရႊးေကာက္ပြဲကုိ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၆)ရက္တြင္က်င္းပသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္
ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္ ေရႊးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲမ်ားကုိ ၁၉၇၄ ဇန္န၀ါရီလ (၂၇)မွ ေဖေဖၚရီလ (၁၀)ရက္ထိျပဳလုပ္သည္။ မဲပုံး ႏွစ္ပုံးသာထား၍ ေထာက္ခံမဲႏွင့္ ကန္႔ကြက္မဲဟူ၍ထားရွိသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္ ေရႊးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲမ်ားကုိ ၁၉၇၄ ဇန္န၀ါရီလ (၁)မွ (၁၅)ရက္ေန႔ထိျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စု ဆုိရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေခတ္
၁၉၇၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမအစည္းအေ၀းကုိက်င္းပၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ ကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔ (န ၀ တ) ေခတ္
ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔ မွ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရႊးေကာက္ပြဲႀကီးကုိ က်င္းပခဲ့ေလသည္။ ထုိေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NlD  Party အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံႏွင့္ အ၀န္း ၈၀ရာႏူန္းေက်ာ္ မဲအျပတ္အသတ္ႏွိင္ခဲ့ပါေသာ္လည္း  စစ္အာဏာရွင္ နအဖ တုိ႔မွ ယေန႔တုိင္ တုိင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာဟူသမွ်ကုိ ဆက္လက္ ထိမ္းသိမ္း ထားလွ်က္ရွိပါေၾကာင္း သင္ျပလုိက္ရပါသည္။


ထုတ္ႏုတ္-
၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရႊးေကာက္ပြဲမွတ္တမ္း ခင္ေက်ာ္ဟန္
၁၉၆၂- ခုႏွစ္ မတ္လ (၂)တြင္ ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံးနွင့္ တုိင္းရင္သားျပည္ တရပ္လုံးတုိ႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအဏာ ကုိလုယူသြားေသာ စစ္အစုိးရမွ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိတုိ႔ ကယ္တင္ရွင္ႀကီးမ်ားဟု ယူဆေနသူမ်ားသာျဖစ္သည္။
ယေန႔ ကမၻေပၚတြင္ စစ္တပ္က အုပ္ခ်ဳပ္၍ တုိးတက္ႀကီးပြား ခ်မ္းသာေသာ တုိင္းျပည္ဟူ၍ မရွိေသးပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

ဒါမွ အမတ္အစစ္
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္ၿပီးျပန္လာေသာ ေယာက်္ားကိုမိ္န္းမက ေမးလိုက္သည္။

မိန္းမ။ ။ေမာင္ေရ အေျခအေနဘယ္လိုလဲ။
ေယာက္်ား။ ။ အေျခအေနကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကိုေကာင္းေနၿပီ။

မိန္းမ။ ။ ရွင္ညာတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးေနာ္။
ေယာက္်ား။ ။ ဟုိမွာ တေနကုန္ ညာၿပီးၿပီပဲ ဘာညာစရာ လိုေတာ့လို႔လဲကြ။မကစားတာၾကာေပလုိ႔
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသည္၎၏ ေနျပည္ေတာ္တြင္း တုိင္းမႈႀကီးမ်ားအား အရးေပၚအစည္းေ၀းေခၚရင္ႏွင့္ အစည္းေ၀း ၿပီးေသာအခါ ပ်င္းလုိက္တာကြာ အပ်င္းေျပ ဖဲကစားရင္ မေကာင္းဘူးလားဆုိရာ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းမႈက သိပ္ေကာင္းတာေပါ့ဟု ဆုိေလသည္ ထုိအခါ ရန္ကုန္တုိင္း တုိင္းမႈးအား ဖဲထုတ္ယူခုိင္းေလသည္။ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းမႈက က်ေနာ္လည္း ဖဲမကစားတာ ၁၅ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီဟုဆုိကာ အျခားတုိင္းမႈးမ်ားမွလည္း က်ေနာ္တုိ႔လည္း ႏွစ္၂၀ ေလာက္ရွိၿပီဟုဆုိေလသည္။ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းမႈးက ဖဲထုပ္ကုိ ကလဖန္ထုိးလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ညာဘက္ လက္ဖ၀ါးေပၚတင္လုိက္။ လက္ျဖင့္ ခ်ိန္ၾကည့္သလုိ လုပ္ၿပီးေျပာေလသည္။ ဖဲတခ်ပ္လုိေနတယ္ဗ် ဟုဆုိေလသည္ ထုိအခါဖဲထုပ္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးက ယူကာလက္ေပၚခ်ိန္ၾကည့္ဟန္ လုပ္သည္ ထုိေနာက္ျပန္ေျပာသည္။

ဟုတ္တယ္- စပိတ္ကင္းကြ
----
ပုိက္ဆံေတာင္းနည္း
တခါ က နအဖ စစ္တပ္ တစ္တပ္တြင္ မိမိထက္လခနဲေသာ ဗုိလ္ႀကီးက မိမိထက္ပုိက္ဆံပုိသုံးႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႔ရသျဖင့္ ဗုိလ္မႈးႀကီးကေမးလုိက္သည္။
ေဟ့..မင္းကုိေတာ့အားက်တယ္ကြ ၊ ငါ့ထက္လစာနဲေပမဲ့ ငါ့..ထက္ပုိၿပီးသုံးႏုိင္တယ္...
နည္းေကာင္းေလးမ်ား ရွိရင္ေပးစမ္းပါဦး...
လြယ္ပါတယ္ ဗုိလ္မႈးႀကီးရ၊ ဗုိလ္မႈးႀကီး မိန္းမဆီက ပုိက္ဆံေတာင္းရင္ ဘယ္လုိေတာင္းသလ ဲ၊ မိန္းမေရးငါ့မွာ ပုိက္ဆံမရွိေတာ့ဘူးဆုိၿပီး ေတာင္းတာပဲ၊
ဒါဆုိရင္ ဒီတခါ ဗုိလ္မႈးႀကီး မိန္းမကုိ ေနာက္ကေန ဖြဖြေလးဖက္ၿပီး လည္တုိင္ေလးကုိ နမ္းလုိက္၊ အရင္ကထက္ ပုိရလိပ္မယ္၊ ေအးကြာ ေက်းဇူးပဲ အိမ္ေရာက္ရင္ စမ္းၾကည့္လုိက္မယ္...
ဗုိလ္မႈးႀကီး အိမ္ေစာေစာ ျပန္လာသည္။
တီဗြီၾကည့္ေနေသာ မိန္းမကုိ ေနာက္မွ ဖြဖြေလးဖက္ၿပီး လည္တုိင္ေလးကုိ နမ္းလုိက္သည္
ဘာလဲ...ေမာင္ေလး..သုံးစရာ ပုိက္ဆံကုန္ၿပီလား
----
ႀကိဳက္ရာလမ္းေ႐ြး

ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊသည္ မနာမက်န္းျဖစ္၍ မိမိအေျခေနကုိ မိမိသိသည့္ ေနာက္ဆံုး မွာစရာရွိတာမွာရေအာင္ ေျပာစရာရွိတာေျပာရေအာင္ဟူ၍ ေနရာဆက္ခံမၫ္႔ လူဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းအား ေမးေလသည္။
‘ငါ့လူ ငါလဲေသေတာ့မယ္ မင္းတိုင္းျပည္ကို ဆက္လက္ၿပီးဘယ္လုိအုပ္စိုးမလဲ’

ထိုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲေနရာ ဆက္ခံမၫ္႔သူက
‘ကၽြန္ေတာ့္ေနာက္ကို သူတို႔လုိက္ေအာင္ လုပ္မွာေပါ့’

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲက ထပ္ေမးသည္။
‘မင္းေနာက္ကို မလိုက္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ’

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေနရာ ဆက္ခံမၫ္႔သူက
‘ကၽြန္ေတာ့္ေနာက္ မလိုက္ရင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေနာက္ လိုက္ေအာင္ လုပ္မွာေပါ့’ 


က်ားေပါက္
 

blogger templates | Make Money Online