*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Monday, March 29, 2010

ကဗ်ာ့အလင္း


ေႏြဦးကဗ်ာ

ေလရႈးအစ ၊ ေႏြဦးက

ရြက္္ေဟာင္းေၾကြးလုိ႔

တစ္ဖ်တ္ဖ်တ္၀ဲေနတဲ့

ေႏြဦးအလွ

ေရွ႔ဦးစြာ၊ ေျပာလုိက္ခ်င္တာက

ေႏြဦးမွာ၊ အေတြးထူးရေအာင္

ေပဖူးလႊာနဲ႔၊ေျပာလုိက္ခ်င္ပါရဲ့

ႏွစ္ေဟာင္းကုန္လုိ႔၊ ႏွစ္သစ္ကူးေတာ့မယ္

အေမမေျပာ၊ အေမာမေျပာႏုိင္တဲ့

ေရွ႔ဦးစြာ၊ဆီးၾကဳိလုိက္တာက

၂၀၁၀

ရင္ထဲမွာ၊ခံစားေနရတဲ့

ေႏြးဦးအလွေလးက

အျမင္ထူးရေအာင္

မ်က္လွည့္ျပလုိက္တာလာ?


vwcl;uAsm

vwcl;rSm/ b0ul;=uolrsm;?

twGif;xl;vkd@/ vlxl;vkyfcsifolrsm;?

tawG;wl&if/ ta&;,lrSmrkd@?

ab;vlawG/ tomae

tay;t,lr#atmif/ tawG;rwlygapom?

&Sdomukd,loGm;/ usefomukdtukefpm;

ig;&kyfoD;yg&ifawmh tm;em?

naeaqmifvkd@/ arSmifpysKd

ysKdwkd@armif/ taemufuykd;

ysKdar;wkd@/tem;ruyfeJ@

tem;uyf&if wtm;zwfr,fwJh?

o}uFeftcg orn

rmefygyg/ wtm;ukefywfvkduf&

ysKdar;awG/ twGif;xl;vkd@ ,Ofaus;oAs?

t,Ofav;awGrkd@/ tjrif;qef;&atmif?

ajymvkdufcsifwmu/ vcl;a&mufjyD;As?**၀င့္၀ါ


**၀င့္

 

blogger templates | Make Money Online