*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Tuesday, April 6, 2010

အာသံသွ်မ္း (တုိင္းအာဆန္)
အာသံသွ်မ္းမ်ား (သုိ႔) တုိင္းအာဆန္

ကုန္းေဘာင္ ရာဇ၀င္အရ ေရႊလီျမစ္အထက္၊ လက္ယာဘက္ကမ္းရွိ (မႈ- အန္- ေမာ) မုိင္းေမာ၀္ နယ္တြင္ ထီးနန္းစုိးစံေသာ ေစာ္ဘြားမ်ားမွစ၍ သွ်မ္းျပည္ေထာင္စုမ်ားပ်ံ႕ ပြားခဲ့သည္။ ထုိျပည္ေထာင္စု အားလုံးကုိ မုိင္းေမ၀္ ျပည္ေထာင္စု ေခၚတြင္သည္ဟု သိရသည။္
ေမဂ်ာေဒးဗစ္ ေရးသားေသာ ယူနန္ျပည္စာအုပ္တြင္ ယူနန္သည္ သွ်မ္းေ၀ါဟာရ ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနန္-ေနထုိင္သည္၊ နမ္-မ်ားျပားျခင္း။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ယူနန္မ်ားျပား က်ယ္ျပန္႔စြာေနထုိင္ေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔ေနရာ၊ ျပည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ အေနာက္ဖက္ အာသံသုိ႔တုိင္ေအာင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထုိင္ခဲ့ဲၾကေၾကာင္း (၁၃)ရာစုတြင္ အာသံကုုိ သိမ္းပုိက္ၿပီး အာဟုမၼမင္းဆက္ ကုိတည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း အာဟုမၼပူရံဂ်ီေခၚ အဟုမၼသမုိင္း တြင္ေရးသားထားသည္။ ၎ အာဟုမၼမင္းဆက္ တည္ေထာင္စဥ္ သြားေရာက္ေနထုိင္ၾကေသာ သွ်မ္းကုိ အာသံသွ်မ္း သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းအာဆန္ဟုေခၚသည္။

အာသံသွ်မ္း(ခ) တုိင္းအာဟုမ္ တုိ႔သုံးစြဲေသာ ဗ်ည္းအကၡရာ
အနာဂတ္သွ်မ္းလူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကုိ ကာကြယ္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရင္ အခ်င္းခ်င္း ရုိင္းပင္ကူညီ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ ႏုိင္ၾကပါေစ။
တုိင္းဖွါေကး (တုိင္းအာဆန္)၊အာသံသွ်မ္းမ်ားဆင္တက္လါပုံတုိင္းဖွါေကးတုိ႔၏ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 

 

blogger templates | Make Money Online