*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Tuesday, April 6, 2010

ေမာသွ်မ္း(ခ)တုိင္းေမာ၀္Ãေခ်ာအလွပုိသူ ေမာႏွမပ်ဳိျဖဴ

နမ့္ေမာျမစ္ကုိ အမွီျပဳ၍ (ယခုေရႊလီ) သွ်မ္းႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ AD -649 တြင္ အေရွ႕ဘက္ နန္ခ်ဳိသွ်မ္း ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး၏ သွ်မ္းျပည္ေထာင္စု (၉)ခုတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္ နန္ခ်ဳိ ဧရာဇ္ ခြန္လူဖုန္း (AD -753 – 763 )ေမာသွ်မ္းကုိး ျပည္ေထာင္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ
၁။ မုိးေကာင္း = ၉၉ၿမိဳ႕
၂။ မိုးညွင္း = ၃၇ၿမိဳ႕
၃။ ေသာင္သြတ္ = ၂၈ၿမဳိ႕
၄။ မုိးမိတ္ = ၄၉ၿမိဳ႕
၅။ သိႏၷီ = ၄၉ၿမိဴ႕
၆။ သီေပါ = ၂၉ၿမိဳ႕
၇။ မုိးနဲ = ၃၇ၿမိဳ႕
၈။ ေညာင္ေရႊ = ၃၉ၿမိဳ႕
နန္ခ်ဳိ သွ်မ္းဧကရာဇ္မင္းဆက္ (AD 650-1252 ) ေနွာင္း၌တစ္ဦး၊ ေမာသွ်မ္းတုိင္းျပည္ စယ္လန္႔ ဧကရာဇ္မင္းဆက္ (AD 1300-1772 ) ၌တစ္ဦး၊ မုိးညွင္းမင္းတရားႀကီး စ၀္ေစာလုံ၏သား အာ၀နန္းရွင္ သုိဟန္ဘြား (AD 1505-1547 ) ကတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔အားလုံးသည္ “ဆုိ” မင္းႏြယ္၀င္မ်ားမွ ျဖစ္ၾကပါသည္။
ေမဂ်ာေဒးဗစ္ ေရးသားေသာ ယူနန္ျပည္စာအုပ္တြင္ ယူနန္သည္ သွ်မ္းေ၀ါဟာရ ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနန္-ေနထုိင္သည္၊ နမ္-မ်ားျပားျခင္း။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ယူနန္မ်ားျပား က်ယ္ျပန္႔စြာေနထုိင္ေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔ေနရာ၊ ျပည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ အေနာက္ဖက္ အာသံသုိ႔တုိင္ေအာင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထုိင္ခဲ့ဲၾကေၾကာင္း (၁၃)ရာစုတြင္ အာသံကုုိ သိမ္းပုိက္ၿပီး အာဟုမၼမင္းဆက္ ကုိတည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း အာဟုမၼပူရံဂ်ီေခၚ အဟုမၼသမုိင္း တြင္ေရးသားထားသည္။
ယေန႔တရုတ္ျပည္ ယူနန္နယ္တြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး နမ့္ေမာျမစ္ကုိ အမွီျပဳ၍ေနထုိင္ ွ်မ္းမ်ားကုိ ေမာသွ်မ္း ဟုေခၚဆုိပါသည္။
ေမာသွ်မ္း(ခ)တုိင္းေမာ သုံးစြဲေသာ ဗ်ည္းအကၡရာ

အနာဂတ္သွ်မ္းလူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကုိ ကာကြယ္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရင္ အခ်င္းခ်င္း ရုိင္းပင္ကူညီ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ ႏုိင္ၾကပါေစ။

<

ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 
 

blogger templates | Make Money Online