*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Friday, September 24, 2010

ကမၻာ့အႀကီးဆံုး က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ

ကမၻာအႀကီးဆုးံ က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမျဖစ္သည့္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းတြင္ က်ားေကာင္ေရ ၅၀ ေက်ာ္သာ ရွိေတာ့ေၾကာင္းသိရ

ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ ကမၻာေပၚတြင္က်ား ေကာင္ေရ ၃၅၀၀ ၀န္းက်င္သာက်န္ ရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရၿပီး ေတာ႐ိုင္း တိရိစၦာန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း(Wildlife Conservation Society-WCS)မွ ထုတ္ျပန္ေသာစာရင္းမ်ားအရ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ျဖစ္သည့္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းေဒသတြင္ က်ားေကာင္ေရ ၅၀ေက်ာ္သာရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

    ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္း က်ား ထိန္းသိမ္းေရးေဒသသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားခ႐ိုင္အတြင္းရွိ တႏိုင္း ၿမိဳ႕အနီးတြင္တည္ရွိၿပီး ဧရိယာ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၈၄၅၂ ခန္႔က်ယ္၀န္း ေၾကာင္းသိရသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္း၏ စတုရန္းမိုင္ ၂၅၀၀ကို ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ အစိုးရ ကသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အသစ္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ေဘးမဲ့ေတာဧရိယာသည္ ၆၇၄၈ စတုရန္းမိုင္ ရွိလာမည္ ျဖစ္ကာ ၄၂၄၈ စတုရန္းမိုင္ ပိုမိုက်ယ္၀န္းလာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

    ဟူးေကာင္း ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ေလ့လာလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ က်ားအျပင္ က်ားသစ္၊ အင္းက်ား၊ ဆင္၊ ၀က္၀ံ၊ ေတာကြၽဲ၊ ေျပာင္၊ ဆတ္၊ ဂ်ီ၊ ေတာေၾကာင္မ်ဳိးမ်ား၊ ေမ်ာက္မ်ဳိးမ်ား၊ ေတာဆိတ္၊ ေတာင္ဆိတ္အပါအ၀င္ ႏို႔တိုက္ သတၱ၀ါ ၃၅ မ်ဳိး၊ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ ၃၇၀ ေက်ာ္၊ ဖားမ်ဳိး ၄၆ မ်ဳိး၊ ေရခ်ဳိငါးမ်ဳိး စိတ္ ၃၇ မ်ဳိး၊ လိပ္မ်ဳိးေလးမ်ဳိး၊ လိပ္ ျပာအမ်ဳိးမ်ဳိးအျပင္ အပင္မ်ိဳးစိတ္ ေပါင္း ၁၃၅၀၀ ခန္႔ ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

    လက္ရွိထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာရင္း မ်ားအရ ကမၻာေပၚတြင္က်ားေကာင္ ေရ ၃၅၀၀ခန္႔သာ က်န္ ရွိေနၿပီး ယင္း က်ား ေကာင္ေရမ်ားထဲမွ သံုးပံုတစ္ပံုျဖစ္ေသာ ေကာင္ ေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္သာလွ်င္ ေမြးဖြားႏိုင္ေသာ အရြယ္ရွိသည့္ က်ားမမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာက က်ားေကာင္ေရ ၁၀၀၀၀ခန္႔လွည့္လည္ က်က္စားခဲ့ေသာ အာရွေဒသမ်ားႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ တို႔က ၂၀၂၂ခုႏွစ္ အတြင္း က်ားေကာင္ေရႏွစ္ ဆခန္႔ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

    ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္ဒိုခ်ဳိင္းနား က်ားႏွင့္ဘဂၤလားက်ားႏွစ္မ်ဳိး က်က္စားေနၿပီး က်ားေကာင္ေရအမ်ားစု ကို ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းေဒသ၊ ထမံသီေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတို႔ တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
   Eleven  MEDIA GROUP    
 

blogger templates | Make Money Online