*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Thursday, October 7, 2010

ခႏၱီး - သွွ်မ္းနီတုိ႔၏ မီလာရွိီကာ ဆင္ဖမ္းနည္း

ခႏၱီး-သွ်မ္းနီမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ မီလါရွီကာနည္းျဖင့္ ဆင္ဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပထမဦးဆုံးစတင္ ေဆာက္ရြက္ခဲ့သူမ်ား အျဖစ္ၾကသည္။ ဤဆင္ဖမ္းသည့္အေၾကာင္း မတင္ျပမီ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ဆင္အေၾကာင္းကုိ အၾကမ္းဖ်င္းအား ျဖင့္ သိရိွသေဘာေပါက္ေစရန္ ကမၻာေပၚရွိဆင္မ်ား အေၾကာင္းကုိ အက်ဥ္းမွ်တင္ျပလုိပါသည္၊
ဆင္အမ်ဳိးႏြယ္မ်ားကို ကမၻာေပၚတြင္ အာဖရိကတုိက္၊ အာရွတုိက္ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ အာရွဆင္ ဟူ၍ အသြင္မတူေသာဆင္ကြဲမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
ေရွးအခါ ကမၻာ႔ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ “ဆင္”ႀကီးမ်ား က်က္စားခဲ့သည္၊ ယခုအခါ ထုိဆင္ႀကီးမ်ားမွဆင္း သက္လာေသာ အာဖရိကဆင္ႏွင့္ အာရွဆင္ ႏွစ္မ်ဳိးကုိသာလွ်င္ ေတြ႔ရွိႏုိင္ေတာ့သည္၊ ကုန္ဆုံးေလ ၿပီးေသာႏွစ္ေပါင္း (၃၈) သန္းေလာက္ကတည္းကပင္ ဒုိင္ႏုိေဆာသတၱ၀ါ ( Dinosaw ) ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူႀကီးျပင္း လာခဲ့ေသာ အမ်ဳိးႏြယ္ျဖစ္လွ်င္ ယေန႔တုိင္ အသက္ရွင္တည္ရွိေနေသာ ေက်ာက္ေခတ္မွ အၾကြင္းအက်န္ သတၱ၀ါမ်ဳိးဆက္ဟု ထင္ထင္ရွားရွား လက္ညိဳးထုိးျပစရာမွာ ဆင္မ်ားသည္သာ မားမားမတ္မတ္ ရွိေလေတာ့ သည္၊ အာဖရိကဆင္တြင္ အမ်ဳိးႏြယ္ ငါးမ်ဳိးရွိသည္၊ ယင္းတုိ႔မွာ အာဖရိကအလယ္ပုိင္းဆင္၊ ဆူဒန္နယ္ဆင္၊ အာဖရိကအေရွ႕ပုိင္းဆင္၊ အာဖရိကေတာင္ပုိင္းဆင္ႏွင့္ ပစ္ဂမီဆင္ ဟုေခၚေသာ ဆင္ပုတစ္မ်ဳိးျဖစ္ အီေကြတာေဒသႏွင့္ ကြန္ဂုိျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္၊ အာဖရိကဆင္ႀကီးမ်ားသည္။ ေရွးေက်ာက္ေခတ္ ႏွစ္သန္းေလာက္က   မာမြတ္( Mammoth )ဆင္ႀကီးမ်ား ႏွင့္တူညီသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
အာဖရိကတိုက္ဆင္မ်ားကုိ အာရွတုိဆင္မ်ားကဲ့သုိ႔ ဖမ္းဆီးၿပီး အလုပ္ေစခုိင္းမရေပ၊ ယဥ္ေက်းေအာင္ သြန္သင္၍ မရႏုိင္ဟုဆုိသည္၊ သုိ႔ေၾကာင့္ အာဖရိကတုိက္တုိင္းရင္းသားမ်ားက ဆင္ကုိဖမ္း၍ ယဥ္ေက်းေအာင္ သြန္သင္ျခင္းေမြးျမဴျခင္း မျပဳျခင္းသာျဖစ္ေပမည္၊ သစ္ဆြဲရန္အေနအထား ခြန္အားလည္းမျပည့္စုံသျဖင့္ မခုိင္းေစျခင္းျဖစ္ေပမည္၊ ေပၚတူဂီအေရွ႕ အာဖရိကတြင္ ဆင္တစ္မ်ဳိးကုိ သစ္ဆြဲတန္ဆာမ်ား တပ္ဆင္အသုံးျပဳခဲ့သည္၊ သုိ႔ေသာ အႀကီးမားဆုံး၀န္ကုိ မဆြဲႏုိင္ဘဲ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသုံး ကိရိယာမ်ားကုိသာ ဆြဲႏိုင္ေသာၾကာင့္ ေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္ ရေသာစရိတ္ႏွင့္ လုပ္အားမကာမိ ယင္းအေလ့အထ ေပ်ာက္ကြယ္ရသည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။
အာဖရိကတုိက္ဆင္သည္ အရပ္လြန္စြာျမင့္ အခ်ဳိးအစား မက်နေပ၊ နားရြက္မွာ လြန္စြာႀကီးမားၿပီး ႏွာေမာင္းတြင္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အရစ္မ်ားရွိသည္၊ အစြယ္သည္ လြန္စြာ ရွည္လ်ားၿပီး အခ်ဳိ႕ အစြယ္မ်ားသည္ အျပင္သုိ႔မဟုတ္ အတြင္းနွာေမာင္းအေပၚဘက္သုိ႔ လိမ္ေကာက္လွ်က္ရွိသည္။ ေျခလက္မ်ားမွာ ေသးသြယ္ တညီတညာတည္းရွိသည္၊ အာရွတုိက္ ဆင္မ်ားကဲ့သုိ႔ ျခေသၤ့ထုိင္ ပုံ႑န္မ်ဳိးမရွိေပ၊ အာရွတုိက္ဆင္မ်ဳိးကုိ အိႏၵိယ မ်ဳိးဟုေခၚေ၀ၚ ၾကေသာ္လည္း မ်ဳိးႏြယ္အားျဖင့္ ေလးမ်ဳိးခြဲျခားသိရွိရပါသည္၊
အိႏၵိယဆင္ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာဆင္၊ သိဟု္ိဠ္ဆင္၊ မေလးဆင္ႏွင့္ ဆုမၾတာဆင္ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
အာရွတုိက္ႏွင့္ အာဖရိကတုိက္ ဆင္တုိ႔သည္ ပုံ႑ာန္အားျဖင့္။ အျမင္အားျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားမူရွိသည္၊ အာရွတုိက္ဆင္မ်ားးသည္ ကုိယ္လုံးကုိယ္ထည္က်စ္လ်စ္ နားရြက္ေသးသည္ ႏွာေမာင္းမွာ အရင္းတုတ္ အဖ်ားသုိ႔ေျပျပစ္စြာရွဴးသြားသည္၊ စြယ္စုံဆင္ေပါက္ မ်ားတြင္ အစြယ္မွာလြန္စြာမရွည္လွဘဲ မ်ားေသာအားျဖင့္ တုတ္ခုိင္သည္၊ ေရွ႕ပုိင္း (ဦးေခါင္းပုိင္း) ျမင့္ ေနာက္ပုိင္း (အၿမီးပုိင္း)ႏွိမ့္ေလွ်ာၿပီး ျခင္ေသၤ့ထုိင္ပုံ႑ာန္ရွိကာ ေျခလက္မ်ား တုတ္ခုိင္သည္။ အသားျပည့္၀သည္၊ သီဟုိဠ္ဆင္မ်ားတြင္ အထီးႏွင့္အမ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး အစြယ္မေပါက္ေပ၊ သစ္ဆြဲရာ တြင္းလည္း ႀကိဳးတန္ဆာပလာမ်ားတပ္ဆင္၍ ဆြဲႏုိင္ျခင္းမရွိေပ၊ သစ္လုံးကုိခ်ည္ထားေသာႀကိဳးကုိ ပါးစပ္ျဖင့္ကုိက္၍သာဆြဲႏုိင္သည္၊ မေလးဆင္ဆုမၾတာဆင္တုိ႔မွာ ျမန္မာဆင္ထက္ အရပ္အလုံး အဖန္ျမင့္မားႀကီးမွား ႀကီးထြားေသာလည္း ေလးလံေသာ၀န္ထုပ္ကုိ ဆြဲယူမယူသည့္ခြန္အားသည္ အိႏၵိယဆင္ ျမန္မာဆင္တုိ႔ကုိ မမိေပ။ ေရေျမေတာေတာင္ခ်င္းဆက္စပ္ေနသည့္ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ဆင္မ်ားကူးလူး ဆက္ဆံသြားလာျခင္းရွိေသာေၾကာင့္ ဆင္မ်ဳိးႏြယ္မ်ား တူညီၾကသည္၊ အာရွတိုက္တြင္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္ေကာင္ေရ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိမည္ဟုခန္႔မွန္းရရွိသည္။
ဆင္အမ်ဳိးအစားမ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဆင္ထီးမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔အစြယ္ ကုိယ္အဂၤါလကၡဏာမ်ား ခြဲျခားမႈကုိလုိက္၍ စြယ္စုံဆင္၊ ဟုိင္းဆင္၊ တည္ဆင္ ဟူေလးမ်ဳိး ေလးစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ေခၚေ၀ၚ ၾကပါသည္။
ဆင္အမ အပါ၀င္ဆုိလွ်င္ ဆင္အမ်ဳိးစား ငါးမ်ဳိးရွိသည္ဟုဆုိရေပမည္၊ အစြယ္ အရွည္ ႀကီးမထြက္ေသာဆင္ထီးကုိ ဟုိင္းဆင္၊ ဟံဆင္ ဟုခြဲျခားေခၚေ၀ၚေသာ္လည္း ခႏၱီးသွွ်မ္းတုိ႔မူ စန္႔ေဒြးဟု တစ္မ်ဳိးတည္းသာ သတ္မွတ္ေခၚေ၀ၚပါသည္၊
-စြယ္စုံဆင္ (စန္႔ပုိင္း)
အစြယ္ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖဴေဖြး၍ ေရွ႕သုိ႔ ရွည္လ်ားစြာေကာ့တက္ေနသည့္ ဆင္ေျပာင္ႀကီးျဖစ္သည္၊ ခံ့ညားလွပသည္၊ စိတ္ေနစိတ္ထား ခက္ထန္ၾကမ္းၾကဳတ္သည္၊ ေတာထဲရွိ ဆင္သင္းဆင္ အုပ္ကုိအုပ္်ခ်ဳပ္သည္၊ ဆင္သင္းအုပ္မ်ားကုိ စြယ္စုံဆင္ (ထီးခုိး) စန္႔ခုိတုိ႔က ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္သည္၊ ဟုိင္းဆင္ႏွင့္လုံး၀မတည့္ေပ၊
- ဟုိင္းဆင္
ဆင္မကဲ့သုိ႔ အစြယ္တုိတုိႏွစ္ေခ်ာင္းသာရွိသည္၊ အစြယ္မွာ တုိေသာ္လည္း တုတ္ခုိင္သည္၊ အခ်ဳိ႕မွာအစြယ္ဖုံးျဖစ္ သြားဖုံးကုိျပဴျပင္ မထြက္လာေပ၊ ႏွာေမာင္း အလြန္တုတ္ခုိင္ သန္မာသည္၊ ျခားဆင္မ်ားႏွင္မတူဘဲ နားရြက္ေျခစုံလက္စုံ ေျခသည္းလက္သည္း ေျခခြာ လက္ခြာမ်ား ႀကီးမ်ား၀ိုင္၀န္းသည္၊ ဦးခင္းနားရြက္၊ နားထင္၊ နွာအု္ိး၊ နွာေမာင္းမ်ား ထူးထူးျခားျခား ႀကီးမားသည္၊ စိတ္ေနစိတ္ထား ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းသည္၊ ေတာတြင္းရွိ ဆင္သင္းအုပ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သည္၊ စြယ္စုံဆင္ေပါက္ထက္အင္အားပိုမုိ ႀကီးမားၿပီး ဆင္ေပါက္ႏွင့္ လုံး၀မတည့္ေပ၊ စြယ္စုံဆင္ႏွင့္ ဟုိင္းဆင္သည္ အရြယ္တူျဖစ္ပါက ဟုိင္းဆင္က ပုိမုိအင္အား ႀကီးၿပီး စြယ္စုံဆင္ကုိႏုိင္သည္။
- ဟံဆင္ (စန္႔ေဒြး)
ဟုိင္းဆင္အမ်ဳိးႏြယ္ပင္ျဖစ္သည္၊ အစြယ္တုိႏွစ္ေခ်ာင္းရွိသည္၊ အစြယ္မွာ ေသးသြယ္ရွည္လ်ား ထြားႀကိဳင္းသန္မာျခင္းမရွိေပ၊ ဟုိင္းဆင္ႏွင့္ စြယ္စုံဆင္ေလာက္ အင္အားႀကီးမားျခင္းမရွိေပ၊
-တည္ဆင္ (စန္႔ငါးလွ်ဳိ)
ေမြးကတည္းကပင္ အစြယ္တစ္ေခ်ာင္းတည္း ပါလာသည္၊ အစြယ္ညာဘက္ရွိလွ်င္ညာတည္။
ဘယ္ဘက္ရွိလ်င္ ဘယ္တည္ဟုေခၚသည္၊ အရွားပါးဆုံးျဖစ္သည္၊ ဆင္အုပ္ႏွင့္ တစ္သီးတျခား ေနတတ္သည္။ သူ.အစြယ္ကုိအထူးအားကုိသည္၊ တခ်ဳိ႕ အစြယ္တစ္ေခ်ာင္းက်ဳိးသြား တည္ျဖစ္ လာသည္လည္းရွိသည္။
- ဆင္မ (စန္႔ထေမ)
အခ်ဳိ႕အစြယ္ေပါက္၍ အခ်ဳိ႕လုံး၀မေပါက္ေပ၊ အစြယ္ေပါက္ေသာလည္း ဆင္ထီးမ်ား.အစြယ္
ကဲ့သုိ႔ ႀကီးမားထြားႀကိဳင္းျခင္းမရွိေပ၊ ဆင္ထီးမ်ားထက္ ကုိယ္အဂၤါထြားႀကိဳင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းသည္၊ စိတ္ေနစိတ္ထားႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ၿပီး ထိန္းသိမ္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ သင္ၾကားေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ခုိင္းေစရာတြင္လည္းေကာင္း အလြယ္ကူဆုံး ျဖစ္သည္၊ ဆင္၏အစြယ္မ်ားသည္ ေငြေရာင္ႏွင့္ ေရႊေရာင္မ်ားျဖစ္ၿပီး "ေရႊေရာင္က တန္ဖုိး”ႀကီးသည္။
ေတာဆင္ရုိင္းဖမ္းနည္းမ်ား
က်ဳံးသြင္းဖမ္းျခင္း၊ -မီလာရွီကာေခၚ ႀကိဳးကြင္းပစ္ဖမ္းျခင္း (တုန္းစန္႔)၊ -ေမ့ေဆးေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ဖမ္းျခင္း၊ -တည္ဆင္ျဖင့္ဖမ္းျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ျမဴဆြယ္ဖမ္းဆီးျခင္း တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။-

မီလာရွီကာ ေခၚ ႀကိဳးကြင္းပစ္ဖမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ (တုန္းစန္႔)
ဤဆင္ဖမ္နည္းကုိ တုိင္းလ်ဲန္(သွ်မ္းနီ)ႏွင့္ ခႏၱီးသွ်မ္းတုိ႔ ရုိးရာဓေလ့လည္းျဖစ္ပါသည္၊ ၎သွ်မ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ အိိႏိၵယႏွိင္ငံ၊ အာသံျပည္နယ္ သုိ႔သြားေရာက္ ေလ့လာသင္ ၾကား၍ စတင္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ တုိင္းခႏၱီးလူမ်ဳိး စ၀္ဖမန္းေအာင္(မန္ေန) သည္ အသက္၁၈-၁၉ ႏွစ္အရြယ္ခန္႔ (၁၈၉၀ ျပည့္ႏွစ္)တြင္ ၎၏ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း ခႏၱီးသွ်မ္မ်ားရွိရာ အိႏိိၵယႏွိင္ငံ အာသံျပည္နယ္သို႔သြာေရာက္၍ မီလာရွီကာဆင္ဖင္းနည္းကို ေလးနွစ္တိုင္တိုင္ ေလ့လာ သင္ၾကားခဲ့သည္။
စ၀္ဖမန္းေအာင္သည္ခႏၱီးလုန္သို႔ျပန္ရာက္ၿပီး ထုိဆင္ဖမ္းနည္းျဖင့္ ၎ကုိယ္တုိင္ စ၀္ထုိနီ (လုပ္ငန္းရွင္)ႏွင့္ ဖန္ဒီ (ဆင္ဖမ္းကၽြမ္းက်င္သူ) အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဆင္ဖမ္းလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ အျခားသူမ်ားကုိလည္း သင္ၾကားျပသေပးျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွ ခႏၱီသွ်မ္း မ်ားဤဆင္ဖမ္းနည္းကုိ တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဆင္္ဖမ္းနည္းကုိ ေစာေစာပုိင္းတြင္ ရွမ္းဘာသာျဖင့္ တုန္းစန္႔ ႀကိဳးကြင္းပစ္ျခင္းဟုသာ ေခၚေ၀ၚခဲ့သည္၊ လြတ္လပ္ေရးရရွ္ိၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ လမ္းညြန္မႈျဖင့္ ဆင္ဖမ္း သမ၀ါယမ အသင္းကုိထူေထာင္၍ ဆင္ဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႕စြာတုိးခ်ဲ႕ လုိပ္ကုိင္လာသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ မီလာရွီကာ ေ၀ါဟာရအေခၚအေ၀ၚ ကုိသုံးစြဲလာပါသည္၊ ေ၀ါဟာရမႈရင္းမွာ အိႏိၵယႏုိင္ငံ အာသံျပည္နယ္ကုလားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာစကားျဖစ္သည္၊ ေတာလုိက္မုဆုိးမ်ား ေတာေတာင္ထဲတြင္ ေတာေကာင္မ်ားကုိ ေနာက္မွလုိက္၍ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးယူသကဲ့သုိ႔ ေတာထဲတြင္ရွိေနေသာ ေတာဆင္ရုိင္းမ်ားကုိ ေနာက္မွလုိက္၍ လုိက္လံဖမ္းဆီး ယူျခင္းဟု အဓိပာယ္ရွိသည္၊ ဤဆင္ ဖမ္းနည္းသည္ က်ဳံးစနစ္ဖမ္းနည္းထက္ အသက္အႏၱရာယ္ ပုိမုိမ်ားျပားၿပီး ရဲရင့္စြန္႔စားလုပ္ ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရေသာလည္း လူအင္းအားႏွင့္ ေငြေၾကးအကုန္အက်မွာမူ က်ဳံးဖမ္းနည္းထက္ ပုိမုိသက္သာပါသည္။ မီလာရွိီကာႀကိဳးကြင္းပစ္ ဆင္ဖမ္းနည္းမွာ ကြမ္ကီေခၚ အထူးသင္ၾကား တတ္ကၽြမ္းေသာ ဆင္ယဥ္ကုိ ဆိုင္ဖလာ ေခၚ ၀မ္းပတ္ႀကိဳး၊ ဆုိင္ကတ္ေခၚ သုိင္းႀကိဳး ႏွင့္ ဆင္ဖမ္းႀကိဳးမ်ား အျပည့္ အစုံတပ္ဆင္၍ ဖန္ဒီေခၚ ဆင္ဖမ္းကၽြမ္းက်င္သူက ဦးစီးလုပ္ၿပီး။ မာအြတ္ ေခၚ ဆင္ပဲ့ထိန္းသူက ဆင္အၿမီးပုိင္းတြင္ထုိင္ကာ ေတာဆင္ရုိင္းမ်ား ေနာက္သုိ႔ အေျပးလုိက္ၿပီး မိမိလုိခ်င္ေသာေတာဆင္ရုိင္း၏ ဦးေခါင္းကုိ ဆုိင္ဖန္ေခၚ ဆင္ဖမ္းႀကိဳးကြင္းျဖင့္ ပစ္ကာ ေတာဆင္ရုိင္း၏ လည္ပင္းကုိ စြပ္ဖမ္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆင္ဖမ္း ႀကိဳးကုိလည္း မိမိတုိ႔ကုိယ္တိုင္ ၁၀လြန္း၁၂လြန္းတင္ က်စ္ထါးေသာႀကိဳး အေတာင္၂၀(သုိ႕)၃၀ ကုိယူေဆာင္သြားရသည္။ ထုိႀကိဳးကုိ မုိးမစုိေရမထိမိေစရန္ သတိထားထိမ္းသိမ္းထားရသည္။ ဖမ္းမိေသာဆင္ကုိ အျခားဆင္မ်ားျဖင့္ ညွပ္၍(သုိ႔)တြဲ၍ ေခၚေဆာင္လါၿပီးေနာက္  ေဇာ္ပုိင္ေခၚ ဆင္ေခ်ာ့ေတးျဖင့္ ရက္၂၀ (သုိ႔)၃၀ရက္ခန္႔ ေခ်ာ့ရသည္။ ထုိ႔အခါဆင္သည္ ယဥ္ပါးလါ၍ လုိအပ္သလုိ ခုိင္းေစလုိ႔ရသည္။ ထုိင္းႏုင္ငံတြင္မႈ ဆင္၏ အေနာက္ေျခေထာက္ကုိ ႀကိဳးကြင္းပစ္၍ ဖမ္းနည္းကုိုသုံးၾကပါသည္။
ခႏီၱ-သွ်မ္းနီတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ မီလာရွီကာဆင္ဖမ္းလုပ္ငန္းကုိ စတင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ ခုႏွစ္မွာ ၁၈၉၆-ခုႏွစ္ စ၀္ဖမန္းေအာင္(မန္ေန) ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ျပန္ေရာက္ေသာအခါ အင္းေတာ္ႀကီးဆင္ဖမ္းနယ္ လီဒုိလမ္း ေနာင္မီး ဆင္စခန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္၊ ၁၈၉၆ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁)ရက္ေန႔သည္ အဂၤလိပ္အစုိးရက မႏၱေလးမွ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ထိ မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ ေရာက္ရွိေသာႏွစ္ျဖစ္ပါသည္၊ ထုိႏွစ္တြင္ စ၀္မန္းေအာင္သည္ သူ၏ဆင္ျဖင့္ မီးရထားတြဲကုိ ဆြဲေပးခဲ့ရသည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္၊
မီလာရွီကာဆင္ဖမ္းလုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ကုိင္ရန္မွာ စ၀္ထုိနီေခၚ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးသန္႔သန္႔(သုိမဟုတ္) စုေပါင္း၍ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည္၊ လုပ္ငန္းပုိင္ရွင္က မိ္မိ္ကုိယ္တုိင္ ဆင္ဖမ္းခြင့္လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရၿပိီး မိမိကုိယ္ပုိင္လုိင္စင္ ဆင္ဖမ္းနယ္တြင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည္၊ ကုိယ္ပုိင္လုိင္စင္မရွိေသာလည္း သူတစ္ပါး၏ လုိင္စင္နယ္တြင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ပါသည္၊ ဆင္ဖမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးသည္ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ ကြမ္ကီဆင္တစ္ေကာင္၊ စခန္းေစာင့္ဆင္တစ္ေကာင္၊ ဖန္ဒီတစ္ဦး ဆင္လုပ္သားႏွစ္ဦးသုံးဦးႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္အပါ၀င္ လူငါးဦးေျခက္ဦးႏွင့္ ဆင္ႏွစ္ေကာင္လုိအပ္ပါသည္၊ မိမိတတ္ႏုိင္လွ်င္ တတ္ႏုိင္သမွွ် ကြမ္ကီဆင္မ်ားမ်ား စခန္းေစာင္မ်ားမ်ား ထား၍လည္း လုပ္ကုိ္င္ႏုိင္ပါသည္၊ အေကာင္းဆုံးမွာ အနည္းဆုံး ကြမ္ကီဆင္ႏွစ္ေကာင္ႏွင့္ စခန္းေစာင့္ဆင္တစ္ေကာင္ျဖင့္ လုပ္သင့္ပါသည္၊ ကြမ္ကီဆင္္တစ္ေကာင္ တည္းဆုိလွ်င္ ေတာထဲ့သုိ႕ဆင္ဖမ္းထြက္သည့္အခါ အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႔ႏုိင္ပါသည္၊ ကြမ္ကီဆင္ ႏွစ္ေကာင္ဆုိလွ်င္ တစ္ေကာင္ႏွင့္တစ္ေကာင္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သျဖင့္ ပုိအဆင္ေျပပါသည္။
ဆင္ဖမ္းရာသီအခ်ိန္သည္ ပြင့္လင္းေျခာက္ေသြ႔ရာသီျဖစ္သည့္ တန္ေဆာင္မုန္းလမွ တန္းခူလ သုိ႔မဟုတ္ေအာက္တုိဘာလ ေမလအထိျဖစ္သည္၊ ဖန္ဒီ၊ မာအြက္၊ ဆင္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ကြမ္ကီဆင္အကူမ်ားငွားလွ်င္ ဆင္ဖမ္းရာသီအတြက္ အခေၾကးေငြမ်ား တြက္ခ်က္ၿပီးငွားရမ္းရပါသည္၊ အဂၤလိပ္အစုိးရလက္ထက္ ဖန္ဒီငွားခသည္ ေတာဆင္ ေလးေကာင္ သုိ႔မဟုတ္ ငါးေကာင္ဖမ္းဆီးရမိလွ်င္ ဖန္ဒီကုိတစ္ကာင္ႏႈန္းက် ေပးရပါသည္၊ အကယ္၍ ဆင္ဖမ္းရာသီကုန္ဆုံးေသာလည္း။ သတ္မွတ္သည့္ ဆင္ေလးေကာင္ ငါးေကာင္ မရလွ်င္လုပ္ငန္းရွင္က တစ္ရာသီလုံး၏ ရသမွ်တန္ဖုိးေလးပုံတစ္ပုံကုိ ဖန္ဒီကုိေပးရသည္၊ မာအြတ္ႏွင့္ က်န္ဆင္လုပ္သားမ်ားကုိမႈတစ္ရာသီလုံးတြင္ရရွိသည့္ အျမတ္ေပၚမႈတည္ၿပီး ေငြျဖင့္သတ္မွတ္ေပးေခ်ရသည္၊ ဆင္စခန္းသိမ္းၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္အတူ အမာခံအျဖစ္ ဆင္မ်ားကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေပးသူမ်ားကုိမႈ ဆင္ဖမ္းရာသီသုံးႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ဆင္တစ္ေကာင္က် အဖုိးအခအျဖစ္ေပးရသည္၊ ဖန္ဒီ၊ မာအြတ္ႏွင့္ ဆင္လုပ္သားမ်ားအားလုံး. စားစရိတ္ အ၀တ္အထည္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကုုန္က်စရိတ္အားလုံးကုိ လုပ္ငန္းရွင္က တာ၀န္ယူက်ခံရပါသည္၊
ကြမ္ကီဆင္ငါးခမွာ လြတ္လတ္ေရးရခါစအခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးျဖင့္ေပးလွ်င္ ဆင္ဖမ္းတစ္ရာသီအတြက္ က်ပ္-၅၀၀ မွ ၁၀၀၀ အထိေပးရၿပီး ဆင္ျဖင့္ေပးရလွ်င္ ဆင္ဖမ္းရာသီ ႏွစ္ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ သုံးႏွစ္လွွ်င္ ဆင္တစ္ေကာင္က်ေပးရသည္၊ ႏႈန္းေပးရသည္ အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေတာဆင္ရုိင္း တစ္ေကာင္ဖမ္းမိတုိင္း ဖန္ဒီကုိ ၂၅ က်ပ္၊ မာအြတ္ ၅ က်ပ္စသည္ျဖင့္ အပုိဆုေၾကးအျဖစ္ ခ်ီးျမင့္ေငြမ်ားေပးသည္။
ကြမ္ကီဆင္သည္ ဟုိင္းဆင္၊ ဟံဆင္ႏွင့္ ဆင္မမ်ား အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ စြယ္စုံႏွင့္ တည္မ်ားကုိလည္း သုံး၍ရေသာ္လည္း အစြယ္ရွည္ႀကီးမ်ားပါေနသျဖင့္ ေတာဆင္မ်ား ေၾကာက္လန္႔တတ္၍ အနားကတ္မခံၾကေပ၊ ဟုိ္င္းဆင္ႏွင့္ ဟန္ဆင္တုုိ႔မွာ ျပင္ပအျမင္အားျဖင့္ ဆင္မႏွင့္တူၿပီး အင္အားမွာ စြယ္စုံဆင္ႏွင့္ ဆင္မထက္ပုိမုိ အားေကာင္းသျဖင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္အားထားရသည္၊ ကြမ္ကီဆင္ျဖစ္ရန္မွာ ႏွစ္ဂုိမႈလကပင္ အက်င့္စိတ္ေန စိတ္ထားေကာင္း၍ အားကုိးအားထားရေသာ ဆင္မ်ားကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး ဆင္ဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္အသုံးျပဳခုိင္းေစရင္း အထူးသင္ၾကား၍ တတ္ကကၽြမ္းလာျခင္းျဖစ္သည္ သို႔ေသာ ကၽြမ္းက်င္ျခင္းႏွင့္ ပုိ၍အားကုိးအားထားရျခင္းမ်ားကား တစ္ေကာင္ႏွင့္ တစ္ေကာင္တူညီျခင္းမရွိေပ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ငွားခေပးရသည္မွာလည္း ကၽြမ္းက်င္ျခင္းႏွင့္ အားထားရျခင္းမ်ားကုိလုိက္ၿပီး ေငြေၾကးပုိ၍ေပးရပါသည္။
ပထမဦးဆုံး စ၀္ဖမန္းေအာင္( မန္ေန)၊ ဒုတိယ စ၀္ဖေရႊနာ (မန္ေစ)၊ တတိယ စ၀္ဖေဆာင့္မိန္း၊ စ၀္ဖအန္စု (မုန္းလန္း) ႏွင့္ညီအစ္ကုိမ်ား စတုတၳ စ၀္ထိန္႔ (မန္ပန္)၊ ပဥၥမ စ၀္ႏြဲ႔ဟြမ္ (မန္ေစ) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ေနာက္ပုိင္းတြင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဆင္ဖမ္းလုပ္ငန္းကုိလုပ္ကုိေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။ စ၀္ဖမန္းေအာင္သည္ ဆင္ဖမ္းလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ရင္း ဆင္စားက်က္ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရြာမ်ားတည္ခဲ့သည္။ ၎တည္ခဲ့ေသာရြာမ်ားမွာ မန္ေစတုန္၊ ကာမုိင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဟုိင္ရြာအနီးႏွင့္ ဂ်ပန္ေခတ္ေနာက္ ပုိင္းတြင္ မုိင္းေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ကုန္းရြာကုိ တည္ခဲ့သည္။ ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္ လုိင္စုိင္ရြာတြင္ လယ္တစ္စား ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ၎သည္ သတၱိေကာင္းသူ ျဖစ္သည့္အျပင္ အရပ္အေမာင္းေကာင္းၿပီး ခြန္အားဗလလည္းေကာင္းသူျဖစ္သည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ အသက္ ၈၁ ႏွစ္တြင္ ၎တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေညာင္ကုန္းၿမိဳ႕တြင္ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။
 ဤသုိ႔ မိမိတုိ႔ကိုယ္တုိင္က်စ္ထါးေသာ ႀကိဳးမ်ားကုိ အသုံးျပဳၾကသည္
ဆင္ႏွင့္လယ္လုပ္ေနေသာ သွ်မ္းနီမ်ား
-က်ဳံးသြင္းဖမ္းျခင္း၊ -ေမ့ေဆးေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ဖမ္းျခင္း၊ -တည္ဆင္ျဖင့္ဖမ္းျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ျမဴဆြယ္ဖမ္းဆီးျခင္း  ႏွင့္ ခႏၱီး သွ်မ္းနီတုိ႔၏ ေရွးဆင္အယူအဆမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္....

ထုတ္ႏုတ္- စ၀္ႏြဲ႕ေရး ခႏၱီးသွ်မ္းနီ ဆင္ဖမ္းဓေလ့

 

blogger templates | Make Money Online