*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Thursday, November 3, 2011

မုုိးေကာင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ အရံ (၉ ၉ ) ၿမိဳ႕


မုိးေကာင္းၿမိဳ႕ကုိ ေရွးယခင္းက မိန္းေကာင္းဟု ေခၚဆုိခဲ့ၾကသည္။ “မိန္းေကာင္း” (Ming Gawng) သွ်မ္းဘာသာ စကားျဖစ္သည္။ မိန္းသည္= ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟုအဓိပၸါယ္ရၿပီး ေကာင္းမွာ = အုိးစည္ ဟုအဓိပၸါယ္ ရသျဖင့္ မိန္းေကာင္း ကုိ“အိုးစည္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ ကာလၾကာ လာေသာအခါ မိန္းေကာင္းမွ မုိးေကာင္းဟု တြင္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မုိးေကာင္း ေလးႀကိမ္ ေလးေနရာ ေျပာင္း၍ တည္ခဲ့ ေၾကာင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ ေရွးလူႀကီးမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ဆက္စပ္ညွိႏႈိင္းမႈအရ ပထမ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕၏တည္ေနရာမွာ သွ်မ္းဘာသာ စကားအရ ပူကမ္းၿမိဳ႕ ေခၚေသာ ကားမုိင္းၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕ ၏တည္ေနရာမွာ ကားမုိင္းၿမိဳ႕အနီး ပတ္ေလွာ္ ေနရာျဖစ္သည္ ဟုဆုိပါသည္။ တတိယ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕ ၏တည္ေနရာသည္ ယခုၿမိဳ႕ေဟာင္းေနရာ ျဖစ္ၿပီး၊ ေစာဘြားႀကီး ခြန္ေကာင္းဆုိင္း ကတည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕အမည္မွာ “မိန္းေကာင္းဆုိင္း” ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းကန္ ပုထုိးမ်ားျဖင့္ ထင္ရွားၿပီး ဘာသာ သာသနာ ေရာင္၀ါ ထြန္းလင္းခဲ့ပါသည္။ ေညာင္ရမ္းမင္းတရားႀကီး လက္ထက္ ေကာဇာ(၉၆၁) လက္ထက္တြင္ “တတိယ မိန္းေကာင္း (မုိးေကာင္း)” ပ်က္သုန္းခဲ့ပါသည္။ စတုတၳမုိးေကာင္းၿမိဳ႕ကုိ ေကာဇာ(၁၁၅၃)ခုႏွစ္ နတ္ေတာ္လဆန္း (၁၂)ရက္၊ အဂၤါေန႔ နံနက္ အာရုဏ္တက္ခ်ိန္ တြင္ ၿမိဳ႕ေဟာင္း ေစာ္ဘြားႀကီး၏သား ေစာက္ေမာင္ဆုိင္ နန္႔ရင္းေခ်ာင္းႏွင့္ နန္႔ေကာင္းဆုံရာတြင္ ၿမိဳ႕စတင္ တည္ခဲ့ပါသည္။ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕သည္ ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၁၁၅၃)ခုႏွစ္ကုိ မွတ္သားရ လြယ္ကူေစရန္ “အိမ္ေအာက္ျမစိမ္း မုိးေကာင္းကိန္း” ဟုစပ္ဆုိခဲ့ပါသည္။

မုုိးေကာင္ၿမိဳ႕သည္ အရံ ၉ ၉  ၿမိဳ႕နယ္ရွိခဲ့ပါသည္

အဓိက ၁၅ၿမိဳ႕မွာ ေအာက္ပါ အတုုိင္းျဖစ္သည္မိန္းေကာင္း ေခၚ မုုိးေကာင္းၿမိဳ႕ကုုိ အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ မင္းဆက္မ်ားမယ္ခူးေခးရွဲန္


ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 

 

blogger templates | Make Money Online