*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Saturday, August 1, 2009

ရွမ္းနီေစာ္ဘြားမင္းဆက္မ်ား

သွ်မ္းနီ၊ ခႏၱီးသွ်မ္း ေစာ္ဘြားမ်ားေခတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

တုိင္းလ်ဲန္ (သွ်မ္းနီ)၊ တုိင္းခႏၱီး(ခမ္းတီးသွ်မ္း)၊ တုိ႔သည္ နန္ခ်ဳိဟုေခၚေသာ သွ်မ္းဧရာဇ္ႏုိင္ငံႀကီးမွ ရွစ္ရာစု၀န္းက်င္က ယခု ေနထုိင္ရာေဒသသုိ႔ စတင္ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ နန္ခ်ဳိသွ်မ္းဧကရာဇ္ႀကီးသည္ ယခုအာသံေခၚ အဟြမ္ႏုိင္ငံထိ ေရာက္ေအာင္ က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားခဲ့သည္။

ေစာ္ဘြားဟူေသာေ၀ါဟာရမွာ ေစာ၀္ဖါ့ဆုိေသာ အသံထြက္မွေစာ္ဘြားဟု ေျပာင္းလည္း လာျခင္းျဖစ္သည္ ေစာက္(ေစာ၀္) သည္သွ်မ္းလုိ - ႀကီးျမတ္ျခင္း၊ အရွင္သခင္ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ ဖါ့ သည္သွ်မ္းလုိ - မုိးေကာင္းကင္ ကုိဆုိလုိသည္ ထုိ႔ေၾကာင့္ (မုိးေကာင္းကင္ အရွင္သခင္ ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္) ထုိေစာ၀္ဖါ့ သုိ႔မဟုတ္ ေစာ္ဘြားမ်ား၏။ လက္ေအာက္တြင္ ေပၚမိန္း ဆုိသူမ်ားရွိသည္။ နယ္သီးနယ္ျခားနယ္စား ေပး၍ ေလးျမတ္ယုံၾကည္စြာ သူေကာင္းျပဳခံရေသာ အရာရွိ ႀကီးေလးဦးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏နယ္ေျမ၊ လူေနအိမ္ေျခတုိးပြားရာ တုိးပြားေၾကာင္း ဘာသာေရး၊ သာသနာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘ၀သမၸတၱိအေရးတုိ႔ကုိ အားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ နယ္သူနယ္သားတုိ႔အား သနားခ်စ္ခင္ေမတၱာ ၀င္၍ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ တည္ၾကည္ကုန္ၾက၏၊ ထုိအရာရွိတုိ႔၏ ရာထူးမွာ သွ်မ္းဘာသာအားျဖင့္ ေပၚမိန္းဟုေခၚသည္။ ေပၚမိန္းဟူေသာေ၀ါဟာရမွာ ေပၚသည္သွ်မ္းလုိ အေဖ မိန္းသည္သွ်မ္းလုိ ၿမိဳ႕ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕အေဖ သုိ႔ ၿမိဳ႕အရွင္ သခင္ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။
**ဗန္ေမာ္ၿမိဳ႕ -သွ်မ္းအေခၚ ၀မ့္ေမာ့- သွ်မ္းေစာ္ဘြား စပၸါယ္နဂုိရ္မင္းဆက္မ်ား**

၁။ စေပယ်မင္းဆက္ (ဘီစီ - ၅၀၀)
၂။ ျဗဟၼာရရာဇာ (၀သာလီဥ္ ဒုတိယ သဂၤါရတနာတင္ခ်ိန္)
၃။ အုိက္ေခါေတာရာဇာ (ရွမ္း+ မုဥၥႏၵာ - သာေတာ္၀င္မင္းသမီး)
၄။ စိကၠရာဇာ + ပုပ၀တီ (ဖြန္း ရွမ္းမင္းသား၊ သီရိဓမၼာေသာကမင္းႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္)
၅။ ၀ိလာသမင္းသား သမုိင္းမွတ္တမ္း အတိအက်ယူရေသာ အေနာ္ရထာမင္း နန္းတက္ခ်ိန္ (ေအဒီ ၁၀၄၄)၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္(၄၀၁) ႏွင့္ ၀ိလာသ မင္းသား ၾကားကာလႏွစ္ (၁၂၀၀) ကာလတြင္ သွ်မ္းမင္းသားမ်ားကုိ မွတ္တမ္းရွာေဖြ မေတြ႔ေသးပါ။
အေနာ္ရထာမင္း ႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္ ေစာ္ဘြားဆက္မ်ား ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။
စဥ္ အမည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ေခတ္ၿပိဳင္မင္းဆက္
၁ သုိလ်င္ဘြား ၄၀၀
၂ သုိတုိင္း ၄၁၂ အေနာ္ရထာ
၃ သုိဟုန္ ၄၂၅
၄ သုိစြန္ ၄၅၈ က်န္စစ္သားမင္း
၅ သုိတူ ၅၁၃ အေလာင္းစည္သူ
၆ သုိခြန္ ၅၆၈ နရပတိစည္သူ
၇ သုိရုံ ၅၈၇ နရပတိစည္သ
၈ သုိစြန္ ၅၉၃ ေဇယ်သိခၤ
၉ သုိဆုိင္ ၆၀၈ က်စြာမင္း
၁၀ သုိဆက္ ၆၂၆ နရသီဟပေတ့မင္း
၁၁ သုိခန္း ၆၄၅ နရသီဟပေတ့မင္း
၁၂ သုိလ်င္ ၆၄၆ နရသီဟပေတ့မင္း
၁၃ သုိေငါက္ ၆၈၀ နရသီဟပေတ့မင္း
၁၄ ရတနာသိခၤရန္ေအာင္ ၆၈၂ - ၆၉၁ မင္းယဥ္ဇနာ

ဗန္ေမာ္သည္ စပၸါယ္နဂုိေခတ္မွ ေစာျမေအာင္အထိ ႏွစ္ေပါင္း (၂၂၇၆)ႏွစ္ ျမန္မာအေ၀ေရာက္ၿမိဳ႕၀န္မ်ားက (၁၁၄) ႏွစ္၊ အဂၤလိပ္မ်ားက (၆၄) ႏွစ္၊ ဂ်ပန္ (၃) ႏွစ္၊ အဂၤလိပ္ ေနာက္ထပ္ျပန္၍(၂) ႏွစ္၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေသာအခါ ဤသုိ႔ သွ်မ္းေစာ္ဘြားမ်ား အစဥ္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ သွ်မ္းနယ္မ်ားအား ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ဥပေဒ ပုဒ္မ -၆- ျဖင့္ ကခ်င္ေတာင္တန္း ေဒသေပါင္းစပ္ခါ ကခ်င္ျပည္နယ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
---------------------------------------------------------------------
**မုိးေကာင္းၿမိဳ႕-သွ်မ္းအေခၚ မိန္းေကာင္-သွ်မ္းေစာ္ဘြား မင္းဆက္္**

တုိင္းလ်ဲန္ေခၚ သွ်မ္းနီေျမျပန္႔သွ်မ္းမ်ား သမုိင္းအစဥ္အဆက္အနက္မွ မုိးေကာင္းေစာ္ဘြားဆက္ႏွင္႔ ျမန္မာမင္း ကတုိုက္ရုိက္ ခန္႔ထားေသာ ၿမိဳ႕၀န္ဆက္မ်ား
စဥ္ အမည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္
၁ သိုဟန္ဘြား ၁၂၇ မွ ၁၆၄ အထိ ၃၇ႏွစ္
၂ သုိေကာ္ဘြား ၁၆၄ မွ ၁၉၀ အထိ ၂၆ႏွစ္
၃ သိုမန္ဘြား ၁၉၀ မွ ၂၅၀ အထိ ၆၀ႏွစ္
၄ သိုၾကည္ဘြား ၂၅၀ မွ ၂၉၁ အထိ ၄၁ႏွစ္
၅ ေစာငွံသား သိုခံဘြား ၂၉၁ မွ ၃၂၇ အထိ ၃၆ႏွစ္
၆ ေစာသိုငွံ ၃၂၇ မွ ၃၇၂ အထိ ၄၅ႏွစ္
၇ ေစာသို၀င္း ၃၇၂ မွ ၄၃၅ အထိ ၆၃ႏွစ္
၈ ေစာစိုၾကည္ ၄၃၅ မွ ၄၇၉ အထိ ၄၄ႏွစ္
၉ သိုရြက္ဘြား ၄၇၉ မွ ၅၂၀ အထိ ၄၁ႏွစ္
၁၀ သိုမိုင္ဘြား ၅၂၀ မွ ၅၇၁ အထိ ၅၁ႏွစ္
၁၁ သိုေကာဘြား ၅၇၁ မွ ၆၁၉ အထိ ၄၈ႏွစ္
၁၂ သိုခံဘြား ၆၁၉ မွ ၆၇၂ အထိ ၅၃ႏွစ္
၁၃ ေစဖတိုး ၆၇၂ မွ ၇၁၄ အထိ ၄၂ႏွစ္
၁၄ သိုေကာဘြား ၇၁၄ မွ ၇၆၇ အထိ ၅၃ႏွစ္
၁၅ ေစာဇာတီ ၇၆၇ မွ ၈၀၂ အထိ ၃၅ႏွစ္
၁၆ သိုလိပ္ဘြား ၈၀၂ မွ ၈၃၄ အထိ ၃၂ႏွစ္
၁၇ ရွင္ေဇယ် ၈၃၄ မွ ၈၆၃ အထိ ၂၉ႏွစ္
၁၈ ကြ်န္းစည္းစား ၈၆၃ မွ ၈၉၇ အထိ ၃၄ႏွစ္
၁၉ ေစာဟြန္မိုင္း ၈၉၇ မွ ၉၂၃ အထိ ၂၆ႏွစ္
၂၀ ေစာထာမိုင္း ၉၂၃ မွ ၉၅၀ အထိ ၂၇ႏွစ္
၂၁ ေစာဟြန္မိုင္း ၉၅၀ မွ ၉၇၈ အထိ ၂၈ႏွစ္
၂၂ ေစာကမ္းမိုင္း ၉၇၈ မွ ၁၀၁၂ အထိ ၃၄ႏွစ္
၂၃ ကြ်န္းစည္သား ေရြပု ၁၀၁၂ မွ ၁၀၅၆ အထိ ၄၄ႏွစ္
၂၄ ေရြေအာင္ ၁၀၅၆ မွ ၁၀၉၁ အထိ ၃၅ႏွစ္
၂၅ ေစာေဟာ္ခမ္း ၁၀၉၁ မွ ၁၁၀၇ အထိ ၁၆ႏွစ္
၂၆ ဧခိုင္ ၁၁၀၇ မွ ၁၁၁၃ အထိ ၆ႏွစ္
၂၇ ေစာငွံခသားငျဖဴ ၁၁၁၃ မွ ၁၁၁၇ အထိ ၄ႏွစ္
၂၈ ငေက်ာ္ ၁၁၁၇ မွ ၁၁၂၅ အထိ ၈ႏွစ္
၂၉ ေစာေဟာ္ခန္းညီ ငခိုင္ ၁၁၂၅ မွ ၁၁၄၀ အထိ ၁၅ႏွစ္

မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ လြဲေလာေက်းရြာ၊ ေရြေက်ာင္း ဆရာေတာ္ဘုရား၏ လက္ေရးမူ မွတ္တမ္းမ်ားအရ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၇ မွ ၁၁၄၀ ခုႏွစ္အထိ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ ေစာ္ဘြား(၂၉)ဆက္တိတိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ မုိးေကာင္း ေစာ္ဘြားဆက္ ကုန္ၿပီးေနာက္ ခန္႔အပ္ေသာ ၿမိဳ႕၀န္မ်ား
စဥ္ အမည္ ျမန္မာသကဇ္ ႏွစ္
၁ သိီရိ ရာဇသႀကၤန္ ၁၁၄၀ မွ ၁၁၅၈ အထိ ၁၈ ႏွစ္
၂ မဟာမင္းလွမင္းေခါင္ ၁၁၅၈ မွ ၁၁၅၉ အထိ ၁ ႏွစ္
၃ အတၱပါတ္ျမစ္၀န္ ၁၁၅၈ မွ ၁၁၆၁ အထိ ၂ ႏွစ္
၄ ေနမ်ဳိးသီရိစည္သူ ၁၁၆၁ မွ ၁၁၆၆ အထိ ၅ ႏွစ္
၅ ေရႊေတာင္လက္၀ဲေက်ာ္ ၁၁၆၆ မွ ၁၁၆၈ အထိ ၂ ႏွွစ္
၆ မဟာေနာ္ရထာ ၁၁၆၈ မွ ၁၁၆၉ အထိ ၁ ႏွစ္
ရ ေမာင္ရြန္း ၁၁၆၉ မွ ၁၁ရ၀ အထိ ၁ ႏွစ္
၈ စိႏၱသူ ၁၁၇၀ မွ ၁၁၇၁ ိ ၁ ႏွစ္
၉ သခၤသူ ၁၁ရ၁ မွ ၁၁ရ၃ အထိ ၂ ႏွစ္
၁၀ ေနာ္ရထာ ၁၁၇၃ မွ ၁၁ရ၃ အထိ -
၁၁ သိရေနာ္ရထာ ၁၁ရ၃ မွ ၁၁၇၄ အထိ ၁ ႏွစ္
၁၂ ေရႊေတာင္လက္၀ဲေက်ာ္ ၁၁ရ၄ မွ ၁၁ရ၅ အထိ ၁ ႏွစ္
၁၃ ေနမ်ဳိးသိဒိေက်ာ္ထင္ ၁၁၇၅ မွ ၁၁၇၆ အထိ ၁ ႏွစ္
၁၄ ရဲေက်ာ္ထင္ ၁၁၇၆ မွ ၁၁၈၀ အထိ ၄ ႏွစ္
၁၅ ရဲေခါင္သူရ ၁၁၈၀ မွ ၁၁၈၁ အထိ ၁ ႏွစ္
၁၆ ေနမ်ဳိးမင္းထင္ ၁၁၈၁ မွ ၁၁၈၂ အထိ ၁ ႏွစ္
၁၇ ေနမ်ဳီးမင္းေခါင္ေနာ္ရထာ ၁၁၈၂ မွ ၁၁၈၄ အထိ ၂ ႏွစ္
၁၈ ေနမ်ဳိးမင္းမင္း ၁၁၈၄ မွ ၁၁၈၆ အထိ ၂ ႏွစ္
၁၉ မဟာနႏၵာရာဇာ ၁၁၈၆ မွ ၁၁၈၈ ၂ ႏွစ္
၂၀ သီရိကာဘြား ၁၁၈၈ မွ ၁၁၈၈ -
၂၁ ေနမ်ဳိးေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ၁၁၈၈ မွ ၁၁၈၈ -
၂၂ ေနမ်ဳိးမင္းလွ ၁၁၈၈ မွ ၁၁၈၉ ၁ ႏွစ္
၂၃ ေနမ်ဳိးနႏၵေနာ္ရထာ ၁၁၈၉ မွ ၁၁၉၀ ၁ ႏွစ္
၂၄ မင္းႀကီးမဟာသီလ၀ ၁၁၉၀ မွ ၁၁၉၀ -ႏွစ္
၂၅ မဟာသီရိေက်ာ္ေခါင္ ၁၁၉၀ မွ ၁၁၉၀ -ႏွစ္
၂၆ မဟာသီရီေက်ာ္ထင္ ၁၁၉၀ မွ ၁၁၉၄ ၄ ႏွစ္
၂၇ မဟာေနမ်ဳိးသီရိသီဟသူ ၁၁၉၄ မွ ၁၁၉၇ ၃ ႏွစ္
၂၈ ေနမ်ဳိးမင္းထင္စည္သူ ၁၁၉၇ မွ ၁၁၉၈ ၁ ႏွစ္
၂၉ သီရိသုိိကာဘြား ၁၁၉၈ မွ ၁၁၉၉ ၁ နွစ္
၃၀ ေနမ်ဳိးမဟာမင္းထင္ ၁၁၉၉ မွ ၁၂၀၁ ၂ ႏွစ္
၃၁ မင္းႀကီးမဟာသီရိေက်ာ္ထင္ ၁၂၀၁ မွ ၁၂၀၂ ၁ ႏွစ္
၃၂ ဗန္ေမာ္၏ဘုရားေမာင္ေတာ္ ၁၂၀၂ မွ ၁၂၀၃ ၁ ႏွစ္
၃၃ မင္းႀကီးမဟာသီရိေက်ာ္ထင္ ၁၂၀၃ မွ ၁၂၀၇ ၄ ႏွစ္
၃၄ မင္းႀကီးမဟာမင္းထင္ ၁၂၀၇ မွ ၁၂၀၈ ၁ ႏွစ္
၃၅ မဟာမင္းလွမင္းထင္ေက်ာ္ ၁၂၀၈ မွ ၁၂၁၀ ၁ ႏွစ္ (ဦးမန္း)
၃၆ မဟာမင္းလွမင္းထင္ ၁၂၁၀ မွ ၁၂၁၄ ၄ ႏွစ္ (ဦးက်န္)
၃၇ မဟာမင္းလွမင္းထင္ေက်ာ္ ၁၂၁၄ မွ ၁၂၁၆ ၂ ႏွစ္ (ဦးမန္း)
၃၈ မင္းေက်ာ္မင္းထင္မင္းေခါင္ ၁၂၁၆ မွ ၁၂၂၀ ၄ ႏွစ္ (ဦးယာမ)
၃၉ ၎သား မင္းထင္သီဟရာဇာ ၁၂၂၀ မွ ၁၂၂၀ - ႏွစ္ (ဦးရွင္ႀကီး)
၄၀ မဟာမင္းထင္မင္းေခါင္ ၁၂၂၀ မွ ၁၂၂၁ ၁ ႏွစ္ (ဦးလပ္)
၄၁ မဟာမင္းလွသခၤရာ ၁၂၂၁ မွ ၁၂၂၆ ၅ ႏွစ္ (ဦးေမာင္)
၄၂ မဟာမင္းထင္မင္းရာဇာ ၁၂၂၆ မွ ၁၂၂၈ ၂ ႏွစ္ (ဦးေျပး)
၄၃ မဟာမင္းထင္မင္းေခါင္ ၁၂၂၈ မွ ၁၂၂၉ ၁ ႏွစ္ (ဦးလပ္)
၄၄ မဟာမင္းလွရာဇာေက်ာ္ထင္ ၁၂၂၉ မွ ၁၂၃၀ ၁ ႏွစ္ (ဦးရန္ရွင္း)
၄၅ ေနမ်ဳိးမင္းထင္ရာဇာ ၁၂၃၀ မွ ၁၂၃၁ ၁ ႏွစ္ (ဦးအုန္း)
၄၆ ရာရွိစစ္ကဲ-၂-အခံ-၂ ၁၂၃၁ မွ ၁၂၃၃ ၂ ႏွစ္
၄၇ မင္းထင္အိႏၵေက်ာ္ေခါင္ ၁၂၃၃ မွ ၁၂၃၃ - ႏွစ္
၄၈ မင္းလွသီရိရာဇာ ၁၂၃၃ မွ ၁၂၃၅ ၂ ႏွစ္
၄၉ မင္းထင္သီရိရာဇာ ၁၂၃၅ မွ ၁၂၁၂၃၉ ၄ ႏွစ္
၅၀ ဦးဘုိး ၁၂၃၉ မွ ၁၂၄၂ ၃ ႏွစ္
၅၁ ဦးစီ ၁၂၄၄ မွ ၁၂၄၅ ၁ ႏွစ္
၅၂ ဦးကုလား
၅၃ ၎၏ညီ ဦးသံတြဲ
၅၄ ၎၏သား ဦးဘုိးေစာ သည္ျမန္မာ့သမုိင္း၀င္ အထက္ျမန္မာျပည္ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရးသမား ဗုိလ္ဘုိးေစာ ပင္ျဖစ္သည္ ၎၏သား ဦးဖုိးခ်ဳံမွာ ယခု မွတ္တမ္း ေရးခ်ိန္အထိ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕တြင္ အသက္ထင္ရွား ရွိပါသည္။ စသည္ျဖင့္ (၅၄)တိတိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။
သကၠရာဇ္ ၁၂၄၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ရာဇ၀င္အက်ဥ္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။
သကၠရာဇ္ ၁၂၄၉ ခုႏွစ္ တပုိ႔တြဲလဆန္း (၂)ရက္ (စေနေန႔) ကုလားမင္း မုိးေကာင္းၿမိဳ႕ကုိ ဗန္ေမာ္က အေရပုိင္မင္းက စစ္သား(၈၀၀) ခန္႔ျဖင့္မုိးေကာင္ၿမိဳ႕၀န္ မင္းသီရိရာဇာသႀကၤန္(၁၁၅၈) ခုႏွစ္ အမွတႀ္ကီး ဦးဘုိးေစာ(၁၂၄၉) အထိ ၿမိဳ႕၀န္ဆက္ေပါင္း (၅၄) ဆက္တိတိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕၀န္မ်ားကုိ ျမန္မာဘုရင္ မင္းျမတ္က တုိက္ရုိက္ ခန္႕အပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ လြဲေလာေက်းရြာ ေရႊေက်ာင္း ဆရာေတာ္ဘုရား၏ လက္မူမွတ္တမ္း အရ ကူးယူ တင္ျပအပ္ပါသည္။ ထုိမွ အဂၤလိပ္မ်ားက (၆၄) ႏွစ္၊ ဂ်ပန္ (၃) ႏွစ္၊ အဂၤလိပ္ ေနာက္ထပ္ျပန္၍(၂) ႏွစ္၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေသာအခါ ဤသုိ႔ သွ်မ္းေစာ္ဘြားမ်ား အစဥ္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ သွ်မ္းနယ္မ်ားအား ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ဥပေဒ ပုဒ္မ -၆- ျဖင့္ ကခ်င္ေတာင္တန္း ေဒသေပါင္းစပ္ခါ ကခ်င္ျပည္နယ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
---------------------------------------------------

**မုိးညွင္းၿမိဳ႕ -သွ်မး္အေခၚ မိန္းယမ္း သွ်မ္းေစာ္-ဘြားမင္းဆက္မ်ား**

မုိးညွင္း(မိန္းယမ္း)ဗ်ဳိင္းၿမိဳ႕-အာရပူရတုိင္း၊ မုိးေကာင္း(မိန္းေကာင္)အုိးစည္ၿမိဳ႕-ရဌတုိင္း၊ မုိးမိတ္(မိန္းမစ္) ဓါးေျမွာင္ၿမိဳ႕- ကေမာဇတုိင္း၊ ၀န္းသုိ (ႀကိဳင္းေဆး)က်ားကြင္းၿမိဳ႕-စိနဌတုိင္း ဟူေသာ သွ်မ္း(၄) ၿမိဳ႕ ကုိသွ်မ္းညီေႏွာင္ သုံးဦးမွ သကၠရာဇ္ (၃၀၀၊ ၃၀၁၊ ၃၀၂၊ ၃၀၃)ခုႏွစ္တြင္အသီးသီးတည္ေတာ္မႈခဲ့ေလသည္။ က်ားျဖဴသမုိင္းအရဆုိေသာ သကၠရာဇ္ - ၃၀၂ ညီငယ္ သုိၾကည္ဘြား၏ ဆင္ဦးကင္း၌ ဗ်ဳိင္းနားသည္ကုိ ၾကဳံၾက၍ညီငယ္ ခြန္အြမ္အတြက္ ၿမိဳ႕ျပတည္ေထာင္ေပး၍ ခြန္အြမ္အားနန္းတင္ခဲ့ေလသည္။ မုိးညွင္းၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ တုိင္းႀကီး ဆယ္တုိင္းအနက္ အာဠ၀ီတုိင္းႀကီး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သုေသာဓ္ိတရာဇာ၀င္ ပဥၥမတြဲ ၂၃၇ -၌မိန္႔ဆုိ ေလသည္။ မုိးညွင္းၿမိဳ႕သည္ အရံၿမိဳ႕ငယ္ ၃၇- ၿမိဳ႕(သုိ႔) မိန္း ၃၇ မိန္း ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။ သာသနာေတာ္ အႏွစ္ ၃၅၃- ခုႏွစ္တြင္ မိစၦာမင္းမ်ား လႊမ္းမုိးလာေသာေၾကာင့္မုိးညွင္း၌ သာသနာေတာ္ ကြယ္ေၾကာင္းသိရ သည္။ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၀၀-ေက်ာ္တြင္ က်ဳိင္းဟုန္ေစာ္ဘြားႀကီး၏ သားေတာ္ႀကီး သုိအပ္ မုိးညွင္းၿမိဳ႕ကုိစား ေၾကာင္း ဘြားစားေၾကာင္း ဇဗဴဒီပဦးေဆာင္းက်မ္း ၂၂-၌ဆုိေလသည္။

ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၇၆၉-ခု သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၁၉၅၁-ခုႏွစ္တြင္ မုိးညွင္း၌ သာသနာေတာ္ထပ္မံတည္ျပန္သည္ သာသနာေတာ္တည္ျခင္းအေၾကာင္းမွာ မုိးမိတ္ေစာ္ဘြားႏွင့္ လင္းဇင္းသိမ္းခမ္း ေစာခန္႔တုိ႔သည္ စစ္သည္အျခံ အရံမ်ားျဖင့္ မုိးညွင္းၿမိဳ႕သုိ႔လာၾကသည္။ ထုိအခါ မုိးညွင္းၿမိဳ႕၌ေစာ္ဘြားလစ္လပ္ခုိက္ျဖစ္၍ တုိင္းသူျပသည္သား မ်ားက ၾကြေရာက္လာေသာ မုိးမိတ္ ေစာ္ဘြားကုိ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ဆီးႀကိၾကေလသည္။ တဲနန္းေပၚေရာက္၍ စကားေျပာဆုိၾကေသာအခါ မုိးမိတ္ေစာ္ဘြားက ငါတုိ႔သွ်မ္းျပည္၌သာသနာ ကြယ္ပေနေသာေၾကာင့္ ငါတုိ႔သွ်မ္း မ်ား ရုိင္းျပေနၾကသည္။ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကား အလြန္သာယာေပသည္၊ ရတနာေတာ္ သုံးပါးလည္း ထြန္းကားေသာေၾကာင့္ အလြန္ၿငိမ္းခ်မ္းေအးလွသည္ ငါတိုိ႔မုိးမိတ္၌လည္း ယခုအခါ သာသနာေတာ္ တည္ေအာင္ ငါတုိ႔ႏွင့္ အတူ လုိက္၍ အင္း၀မင္းထံမင္း လ်ာေတာင္းလ်င္ ေကာင္းၾကလိမ့္မည္ ဟုဆုိသည္။ မုိးညွင္းသားမ်ားလည္း သေဘာတူညီၾက၍ အင္း၀သုိ႔ ေရာက္ေသာ အခါ အင္း၀ၿမိဳကေျမာက္ ျမစ္မဆုံကၽြန္းတြင္ သွ်မ္းမင္းသားမ်ားကုိ ခ်ထားေလသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိျမစ္မအဆုံကၽြန္းကုိ မင္းသားကၽြန္းဟုေခၚၾကေလသည္။ (ဇမဴဒီပဦးေဆာင္းက်မ္း-ရရ) ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၇၈၈ - ၈၀၁ ခုႏွစ္၊ နယုန္လတြင္ မုိးညွင္း သတုိးသည္ အင္း၀ေရႊၿမိဳ႕ ေရႊထီးနန္းကုိ သိမ္းျမန္း စုိးစံေတာ္မႈေလသည္။ ေရႊစက္ေတာ္၌ အလုံးအရင္းႏွင့္ ေနေသာ ရွင္ဘုိ႔မယ္ကုိလည္း သြားေရာက္ ေခၚယူေစသည္၊ ရွင္ဘုိ႔မယ္ေရာက္လာ၍ မုိးညွင္းက ဆီးႀကိဳ၍ (က်န္းမာပါ၏ ေလာ) ဟု ႏူတ္ခြန္းဆက္သည္ကုိ မာနႀကီးေသာ ရွင္လုိ႔မယ္က ကၽြန္ေစာ္နံသည္ ဟုေျပာဆုိေလသည္။ မုိးညွင္း မင္းတရားသည္ မုိးညွင္းၿမိဳ႕၌ ေထရ၀ါဒ သာသနာေတာ္က္ို စတင္တည္ေထာင္ေသာမင္းျဖစ္၍ နန္႔ပုတ္ က်န္႔ေခါဖိတ္ ဘုရားႀကီးကိုလည္း ျပည္သူအမ်ားကုိကြယ္ ရန္တည္ထားေတာ္မႈသည္။ 888 – 913 (1526-1542) မုိးညွင္းေစာ၀္လုံႏွင့္ ၎၏သား ေဆခန္ဖွါ႔ (သုိဟန္ဘြား) အင္း၀ ကုိရသျဖင့္ မုိးညွင္းေစာ၀္လုံသည္၎ ၏သား သုိဟန္ဘြားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေစကာ မုိးညွင္းတုိ႔ျပန္ခဲ့ေလသည္။ 1885 အဂၤလိပ္တုိ႔ အထက္ျမန္မာျပည္တုိ႔ ခ်ီတက္ တုိက္ရာတြင္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြား ဦးဘုိးသိန္း သည္ရဲ၀န္႔စြာတုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေလသည္။

---------------------------------------------------------------------**၀န္းသုိၿမိဳ႕ - သွ်မ္းအေခၚ ၀မ္းေဆ -သွ်မ္းေစာ္ဘြား မင္းဆက္မ်ား**

ေက်းဇူးရွင္း-ခႏၱီးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေရးေတာ္မႈေတာ္ေသာ ၀န္းသုိရာဇ၀င္သစ္မွ ၀န္းသုိေစာ္ဘြားမင္းဆက္မ်ား
သုိဟုံဘြားမွအစ ေစာ္ဘြားေပါင္း ၂၆၄ဆက္ ဘြားစားၿပီး မွ ေဂါတမဘုရားမပြင့္မွီ သကၠရာဇ္ၿဖိဳႏုိင္ေသာ မင္းမ်ား ၿဖိဳၾကြင္းသကၠရာဇ္အသစ္ ၃၀၃ ခုႏွစ္တြင္ သင္းလဲ (သုိ႔မဟုတ္) စဥ္းလဲၿမိဳ႕ဟု သမုတ္၍ ေစာဘြားေအာင္ညိဳ မွ
စဥ္ အမည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္
၁ ေမာင္ကယ္ ၇၄၄ မွ ၇၅၃ ၉ ႏွစ္
၂ ေစာၾကည္ ၇၅၃ မွ ၇၉၆ ၄၃ ႏွစ္
၃ ေစာေအာင္ညိဳ ၇၉၆ မွ ၇၉၈ ၂ ႏွစ္
၄ ေစာေနာင္မြန္ ၇၉၈ မွ -
၅ ေစာအင္ခမ္း ၉၀၀ မွ ၉၃၅ ၃၅ ႏွစ္
၆ မင္းကတူး ၉၃၅ မွ ၉၃၇ ၂ ႏွစ္
၇ ေစာသုိရဲ ၉၃၇ မွ ၉၆၁ ၂၄ ႏွစ္
၈ ေစာဆုိင္ခမ္း ၉၆၁ မွ ၉၈၁ ၂၀ ႏွစ္
၉ ေစာေကာ္ညိဳ ၉၈၁ မွ ၁၀၀၉ ၂၈ ႏွစ္
၁၀ ေစာႏွင္းအုန္း ၉၈၁မွ ၁၀၀၉ -
၁၁ ေစာစစ္ႏုိင္ ၁၀၀၉ မွ ၁၀၃၃ ၂၄ ႏွစ္
၁၂ ေစာဦးေက်ာ္ ၁၀၃၃ ခုႏွစ္တြင္
စစ္ကဲစားမ်ား
စဥ္ အမည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္
၁ ငၾကင္ေဖၚ ၁၀၅၉ မွ ၁၀၆၀ ၁ ႏွစ္
၂ ငစြန္ ၁၀၆၀ မွ ၁၀၆၅ ၅ ႏွစ္
၃ ငၾကင္ျဖဴ ၁၀၆၅ မွ ၁၀၇၆ ၁၀ႏွစ္
တဘန္ေစာ္ဘြားစားမ်ား
စဥ္ အမည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္
၁ ငျမတ္ေခါင္ ၁၀၇၆ မွ ၁၁၁၂ ၃၆ႏွစ္
၂ ငေအာင္ျမတ္ ၁၁၁၂ မွ ၁၁၁၄ ၂ ႏွစ္
၃ ငထင္ ၁၁၁၄မွ ၁၁၁၈ ၄ ႏွစ္
၄ ငေအာင္ညိဳ ၁၁၁၈ မွ- -
ၿမိဳ႕ႀကီးစားေခတ္မ်ား
စဥ္ အမည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႏွစ္
၁ ငေတာ္စံ ၁၁၅၈ မွ ၁၁၆၀ ၂ ႏွစ္
၂ ငသာရြဲ ၁၁၆၀ မွ ၁၁၈၉ ၂၉ႏွစ္
၃ ငေရႊသီး ၁၁၈၉ မွ ၁၁၉၅ ၆ ႏွစ္
၄ ငသာ၀ ၁၁၉၅ မွ ၁၁၉၉ ၄ ႏွစ္
၄ ငေရႊသီ ၁၁၉၉ မွ၁၂၀၇ ၈ ႏွစ္
၅ ငစံသစ္ ၁၂၀၇ မွ၁၂၁၁ ၄ ႏွစ္
၆ ငေရႊသား ၁၂၁၁ မွ ၃၃ ႏွစ္
၇ သား- ဦးေအာင္ျမတ္ ၁၂၄၄ မွ
အထက္ပါ ေနာက္ဆုံးတြင္ပါရွိသည့္ ငေရႊသားဆုိသူမွာ ၀န္းသုိေစာ္ဘြားႀကီး ဦးေအာင္ျမတ္၏ ဖခမည္းေတာ္ႀကီး ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ထုိအခ်ိန္အခါ ေစာ္ဘြားႀကီး ဦးေရႊသားမွာ သက္ေတာ္ ၅၆ ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္ရာ အသက္ရြယ္ႀကီးျမင့္လာ ၿပီးျဖစ္၍ ၿမိဳ႕ရြာခရုိင္ေန ေပါမုိင္း ထမုံသူႀကီး ေခါင္းႀကီးရြာအုပ္တုိ႔မွစ၍ သေဘာတူညီၾကၿပီး ျမန္မာဘုရင္ သီေပါမင္း မွအစ အရင္းျပဳ၍ မႈးမတ္မ်ားမွ ၁၂၄၄ ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆန္း ၂ရက္ေန႔တြင္ သားေတာ္ႀကီး သခင္ေအာင္ျမတ္အား ၀န္းသုိေစာဘြားႀကီး အရာ ခန္႔အပ္ ္ေတာ္မႈေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းျဖစ္စဥ္ကုိ ႏွစ္ပရိေစၦဒေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ရာမွ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ သီေပါမင္း ပါေတာ္မူခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတခုလုံး နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္သုိ႔ က်ေရာက္ခဲ့ရသည္၊ အထက္ျမန္မာျပည္တုိ႔ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ခ်ီတက္လာရာ ၀န္သုိေစာ္ဘြား ဦးေအာင္ျမတ္ႏွင့္ ဖခင္မုိးေကာင္းၿမိဳ႕၀န္ ဦးေရႊသား၊ ဦးဘုိးေစာတုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ အထက္ျမန္မာျပည္ သွ်မ္းမ်ဳိးႏြယ္၀င္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ား လက္နက္ ဆြဲကုိင္၍ ပထမဦးဆုံး ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ဗန္ေမာ္နယ္ဘက္တြင္လည္း ေစာရန္ႏုိင္ ႏွင့္ မုိးလႈိင္း ေစာ္ဘြားႀကီး ဦးခမ္းလႈိင္တုိ႔ အင္အားစုမွာလည္း ထင္ရွားေသာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေမာ္လူး (၅)ခရုိင္အင္အား စုလည္းပါ၀င္ ထင္ရွားခဲ့ပါသည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ သီေပါဘုရင္အား ေန႔ခ်င္းညခ်င္း နန္းခ်ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံ သွ်မ္းတုိ႔ ေဒသကုိ (၁၀)ႏွစ္ၾကာ အဂၤလိပ္တုိ႔ တုိက္ခုိက္ခဲ့ရသည္။ ထုိတုိက္ပြဲမ်ားတြင္က်ဆုံးေသာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ သမားမ်ား၏ စစ္သၤခ်ဳိင္းကုိ ဗန္ေမာ္ၿမိဳ႕ သံတဲအနီး၌ ေက်ာက္တုိင္ ကဗ်ည္းစာမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သွ်မ္းအမ်ဳိးသားေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္ကေပးေသာ ရာထူးကိုမယူ၊ လက္နက္မခ်၊ အဖမ္းမခံခဲ့ပါ။ အားမတန္မာန္ေလ်ာ့၍ နယ္ျခားသုိ႔ ေရွာင္သိမ္းသြားခဲ့ၾကရသည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရမွ အမိျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာႏုိင္ခဲ့ေသာ ၀န္းသုိေစာဘြားႀကီး ဦးေအာင္ျမတ္၏ စိတ္ဓါတ္ကုိ စံတင္အပ္လွေပသည္။ ေနာင္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား အတုယူရ ေလာက္ေပသည္။ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္ေမာ္၊ မုိးေကာင္း၊ မုိးညွင္း၊ ကသာ၊ ကေလး၊ ဟုမၼလင္း၊ စေသာအထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သွ်မ္း အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တုိ႔အား ကၽြန္ဘ၀တြင္လည္းမပူးေပါင္းခဲ့၊ လြတ္လပ္ရးအတြက္ ဒုိ႔ဗမာ အစည္းအရုံး၊ ဘီဒီေအ၊ ပီပီအက္ဖ္၊ ဖဆပလ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပူးေပါင္း ခဲ့ၾကပါသည္၊ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္၊ ထုိေမာ္ကြန္း၀င္မ်ား၏ စာရင္းတြင္ အထူးသျဖင့္ တုိင္းလုိင္ေခၚ သွ်မ္းနီ သွ်မ္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ အမည္ကုိ အမ်ားဆုံး ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္၊ ထင္ရွားေသာ ပုဂိဳလ္မ်ားအနက္ ဗန္ေမာ္နယ္ဘက္တြင္ ဦးစိန္တုိး၊ ဗုိလ္လွႀကိဳင္ျဖစ္ၿပီး၊ မုိးညွင္း၊ မုိးေကာင္းနယ္တြင္ သခင္ျပန္႔၊ ဗုိလ္ေအာင္ခုိ၊ ဗုိလ္ထြန္းရင္ တုိ႔သည္ မ်က္ေမွာက္ကာလအထိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးကုိ တယ္ပုိးခဲ့ေသာ တု္ိင္းလုိင္ေခၚသွ်မ္းနီ မ်ားျဖစ္၍ ၎တုိ႔သည္ ေမာ္ကြန္း၀င္ ပုဂိဳလ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

**ဟူးေကာင္း လြင္ျပင္ရွိ သွ်မ္းေစာ္ဘြာမင္းဆက္မ်ား**

ဟူးေကာင္း လြင္ျပင္ေဒသသည္ ပတ္ကြိဳင္ေတာင္တန္းႀကီးႏွင့္ ရုိးမေတာင္တန္းမ်ား ၀န္းရံလ်က္ရွိသည္။ ေျမာက္ဘက္တြင္ တိဘက္၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ နန္ေခ်ာင္ႏုိင္ငံ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မာဂဓေဒသတုိ႔ ေပါက္ေရာက္ ႏိုင္သည္။ (နမ့္တာလုံ )ေခၚ သလႅာ၀တီျမစ္ႏွင့္ (နမ့္က်ဳိ) ေခၚ ဧရာ၀တီတုိ႔ ျမစ္ဖ်ားခံရာ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ AD- 9 ရာစုတြင္ ဟူးေကာင္းလြင္ျပင္၌ မုံးေနသွ်မ္း (တုိင္းမိုိင္းေန)ေရာက္ရွိၿပီး ျပစ္သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ား၌ေဖၚျပ သည္။ AD-13 ရာစုတြင္ မုံးေစခြန္သွ်မ္း (တုိင္းမုိင္းေဆခြန္) မ်ားေရာက္ရွိလာၿပီး မုံးေနသွ်မ္းႏွင့္ ေပါင္းမိကာ ခႏၱီးေဒသေနသွ်မ္း (တုိင္းခႏၱီး)ျဖစ္လာသည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားကဆုိသည္
AD-649 ခန္႔တြင္ ေရွ႕ဘက္ နန္ခ်ဳိႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး၏ သွ်မ္းျပည္ေထာင္စု (၆)ခုတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ နန္ခ်ဳိ ဧကရာဇ္ ခြန္လူဖုန္း (AD-753-763 )သည္ တုိင္းခမ္းလွည့္လည္ရင္း ဟူးေကာင္းလြင္ျပင္သုိ႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ကဆား၊ ေရႊ၊ ပယင္း၊ ေက်ာက္စိမ္း ရတနာမ်ား ထြက္ရွိသည့္ ခႏၱီးေဒသကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေျမအျဖစ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ပူတာအုိတြင္ တပ္စခန္းခ်၍ စီစဥ္ခဲ့သည္။
AD-1311 မိုင္းေမ၀္ ေခတ္တြင္လည္း မိုင္းေမာ၀္ သွ်မ္းျပည္ေထာင္စု ဧကရာဇ္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး တြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္၊ မုိးေကာင္း၊(မုိင္းေကာင္)၊ မုိးညွင္း(မုိင္းယန္း)၊ မုိးမိတ္(မုိင္းေမတ္) ေပၚထြန္းလာေသာအခါ မုိးေကာင္း၊ မုိညွင္း မွတဆင့္ ဘ႑ာဆက္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။
AD-1864-1852 ကုန္းေဘာင္ေခတ္၊ ပုဂံမင္းလက္ထက္တြင္ ဟူးေကာင္းလြင္ျပင္ေဒသကုိ နယ္(၈)နယ္ခြဲ၍ ေစာဘြား(၇)ဦး ထပ္မံခန္႔ထား အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။ ထုိနယ္ (၈)နယ္မွာ-
၁။ လုပ္ခြန္နယ္
၂။ လုံဂ်ိန္းနယ္
၃။ မင္းနန္းနယ္
၄။ မန္စယ္နယ္
၅။ မန္ယက္နယ္
၆။ မန္စယ္ခြန္နယ္
၇။ လန္းေတာင္၀္နယ္
၈။ လန္းေနနယ္ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ေသာင္သြတ္ ေစာ္ဘြာမင္းဆက္
AD-(1834) ဘႀကီးေတာ္မင္း လက္ထက္တြင္ ေစာ၀္ညီေခါင္ ကုိေစာဘြားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး AD-(1861)၌ သာယာ၀တီမင္းက ေစာ၀္အုိက္ အားလည္းေကာင္း၊ AD-(1853)၌ မင္းတုံးမင္းႀကီးက ေစာ၀္လီအား လည္းေကာင္း ေစာဘြားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။
စဥ္ အမည္ ခရစၥသကၠရာဇ္ ႏွစ္
၁ ေစာ၀္ညီေခါင္ ၁၈၃၄ မွ ၁၈၅၃
၂ ေစာ၀္အုိက္ ၁၈၅၃ မွ ၁၈၇၆
၃ ေမာင္ဘတူ ၁၈၇၆ မွ ၁၈၇၆
၄ ေမာင္ဘုိးလႈိင္(ေစာ၀္လီ၏သား) ၁၈၇၈ မွ ၁၈၉၁
၅ ေစာ၀္ညီေတာင္(ေစာ၀္လီညီတ၀မ္းကြဲ) ၁၈၉၁ မွ ၁၈၉၂ လူထု၊ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ ကေပးသည္။
၆ ေစာဟုန္း(ေစာ၀္ညီေတာင္၏သား) ၁၈၉၂ မွ ၁၈၉၄(ရႏွစ္သား ရင္ခြင္ပုိက္ေစာဘြား)
၇ ေစာ၀္နန္းခင္(ေစာ၀္ဟုန္း၏ညီမ) ၁၈၉၄ မွ ၁၈၉၈
၈ ေစာ၀္အုိက္ (အမတ္ႀကီး) ၁၈၉၈ မွ ၁၈၂၇
၉ ေစာ၀္ဘသိန္း(ယာနန္းပန္၏တူ) ၁၈၂၇ မွ ၁၉၃၅
၁၀ ေစာ၀္ျမစိန္(ေစာ၀္အုိက္၏သား) ၁၉၃၅ မွ ၁၉၅၂ ေစာ၀္ျမစိန္သည္ ေစာဘြားအာဏာ စြန္႔သည္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

အဂၤလိပ္မ်ားက (၆၄) ႏွစ္၊ ဂ်ပန္ (၃) ႏွစ္၊ အဂၤလိပ္ ေနာက္ထပ္ျပန္၍(၂) ႏွစ္၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေသာအခါ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ဥပေဒ ပုဒ္မ -၆- ျဖင့္ သွ်မ္းနယ္ေျမ မ်ားအားေပါင္းစပ္ခါ စစ္ကုိင္းတုိင္း အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

သွ်မ္းနီ၊ ခႏၱီးသွ်မ္း တုိ႔သည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကပင္ ကုိယ္ပုိင္စာေပ ကုိယ္ပုိင္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသမ်ားျဖင့္ စဥ္သျဖင့္ေနထုိင္ လာခဲ့ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းသည္မွာ ဤသုိ႔ သွ်မ္းေစာ္ဘြားမ်ား အစဥ္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ သွ်မ္းနယ္မ်ားအား ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ဥပေဒ ပုဒ္မ -၆ အရ ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း မခံရပဲ စစ္ကုိင္းတုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းသုိ႔ သြတ္သြင္းခ်င္း ခံရရွာေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔အားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္အျဖစ္တည္ေဆာက္ လုိလ်င္ ႏွစ္နာေနေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ားတည္ရွိ ေနပါေသးေၾကာင္း သင္ျပလုိက္ရပါသည္။
ယခုသွ်မ္းနီ ေလာက၌ အင္ေတာ္ႀကီးေဒသ မွလြဲ၍ အမ်ားစုသည္ သွ်မ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ လုနီးပါးျဖစ္ေနေလၿပီ ျဖစ္သည္ အခ်ဳိ႕ဆုိလွ်င္ မိမိဘုိးဘြားမွလြဲ၍ စကားပင္ တတ္ၾကေတာ့ေပ။ စာေပေပ်ာက္ပါက လူမ်ဳိးပါေပ်ာက္ မည္အလြဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သင္ျပ လုိက္ရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပ်ဴလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ကုိယ္ပုိင္စာေပ ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ အတည္သၾကရွိခဲ့ပါေသာ္လည္း လူမ်ဳိးေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည့္ သမုိင္းသက္ေသ အေထာက္ထား မ်ားရွိပါသည္။

ေသာင္သြပ္ ေစာ္ဘြားမင္းဆက္မ်ား

ေသာင္သြပ္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကုိ စီစစ္ေသာ္ လတၱီတြဒ္ ၂၄ံ ၃၁ံ ႏွင့္ ၉၃ံ ၄”ခန္႔တြင္ Thap or Old Samjok ဟူေသာ အရပ္တခုကုိေတြ႕ရွိႏုိင္သည္Thap သည္ Stockade (သစ္တပ္)ျဖစ္ၿပီး မဏိပူရ (ကသည္း)ဘာသာျဖင့္ Samjok ျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ သွ်မ္းသံျဖင့္ Saung Sup ဟုေခၚဆုိၾကရာမွ ယေန႔တုိင္ ေသာင္သြပ္ ဟုတြင္ေနေတာ့သည္။ အေနာ္ရထာလက္ထက္တြင္ ေသာင္သြပ္ေဒသသုိ႔ သုိခ်ီဖ ဘြဲ႕ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိတဦးခန္႔အပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့ေသာ္လည္း၊ တရုတ္ေျပးမင္းလက္ထက္၊ ေရွ႕တန္းခံတပ္ၿမိဳ႕မ်ား ပ်က္စီးေသာအခါ ေသာင္သြပ္ ကုိမဏိပူရကသည္းတုိ႔ႀကီးစုိးခဲ့သည္။ အေလာင္းမင္းတရား လက္ထက္ တုိင္ေအာင္ မဏိပူရသုိ႔ ဘ႑ာဆက္ခဲ့ရသည္။

ေစာ၀္ခြန္ဟုုိး - မဏိပူရၾသဇာခံ 1760 တြင္ အေလါင္းမင္းတရားထံအညံ့ခံ။

ေစာ၀္ဆာ - ေစာ၀္ခြန္ဟုိး၏ သားေတာ္ႀကီး ၀န္းသုိအနီး ေမာ္လူးတြင္နန္းတည္

ေစာ၀္ဆာ - ေစာ၀္ခြန္ဟုိး၏ သားေတာ္ႀကီး မုိင္းကုိင္သုိ႔ေျပာင္းေရြ႕နန္းစံသည္

1782-1806 ေစာ၀္ေဟာ္ငါး ေစာ၀္ဆာ၏ညီ မုိင္းကုိင္ကုိသာမန္အဆင့္ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေပၚမိန္းအရာျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံသည္

1806-1813 ေစာ၀္ေဟာ္ငါး- ၎ ေသာင္သြပ္ေစာ္ဘြားအျဖစ္ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

1824-1827 ေစာ၀္လုပ္ခမ္း- ေစာ၀္ေဟာ္ငါး၏သား မဏိပူရတြင္ မဟာရာဂ်ာအျဖစ္ ျမန္မာမင္းကခန္႔ထားသည္၊ (ယခု) ေသာင္သြပ္အေရွ႕ကမ္းတြင္ စံအိမ္ျဖင့္ နန္းစံသည္။

1834 ေစာ၀္ေအာင္ဘ

ေစာ၀္ေဆြေႏွင္

1880 ေစာ၀္ညီခမ္း - ၿဗိတိသွ်အစုိးရကKMS ဘြဲ႔ခ်ီးျမင့္သည္။

1893-1899 ေစာ၀္ခင္မြန္ (ေစာ၀္ညီခမ္း၏သား)

1899-1927 ေစာ၀္ထြန္း - ၿဗိတိသွ်အစုိးရကKMS ဘြဲ႔ခ်ီးျမင့္သည္။

1927-1952 ေစာ၀္ခြန္ေဆာင္ (ေစာ၀္ထြန္း၏သား) စစ္ကုိင္း၊ေတာင္ႀကီး၊ အိႏိၵယသုိ႔ ပညာသင္သြားခဲ့သည္

ၿဗိတိသွ်အစုိးရက Sanad ေပးအပ္သည္။

အမ်ဳိးေပ်ာက္မည္ ဆုိးေၾကာက္သည္ျဖစ္၍ သင္ျပလုိက္ရပါသည္။

က်ားေပါက္
 

blogger templates | Make Money Online