*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Sunday, February 13, 2011

ေဘာပင္ရွိလား

တခါက မုိးေကာင္းၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္တြင္ရွိေသာ လြဲေလာေက်းရြာသုိ႕ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ညြန္ၾကားခ်က္အရ လမ္းစဥ္လူငယ္မ်ား သန္းေခါင္စာရင္း လုိက္ေကာက္ၾကရာ သွ်မ္းနီအဖြားအုိ ရာအီပုႏွင့္ ပူေထာက္ဆုိင္တုိ႔ အိမ္တုိ႔ လူငယ္မ်ား ေရာက္ရွိလာ၍ စာရင္းေကာက္ရင္း ေဘာပင္မင္ကုန္ သြားသျဖင့္ အဖြားအီပုထံသုိ႔ ေမးျမန္းရာ အဖြားအီ အဖြားအီ ေဘာပင္ရွိလားဟုေမးျမန္လုိက္၏ ထုိအခါအဖြားအီမွ ျပန္ေျပာလုိက္သည္မွာ ေဘာပင္လား ဘာပင္လည္းေတာ့ မသိဘူး မင္းတုိ႔ အဖုိးဆုိင္ စုိက္ထားသာ ျခံေနာက္ေဘးမွာ ၾကည့္က်က္ၿပီး လုိသေလာက္တာ ႏုတ္ယူသြားလုိက္ၾက ဟုဆုိေလသည္” အဖြားအီ ယူဆသည္မွာ ေဘာပင္ကုိ မိမိအမ်ဳိးသား စုိက္ပ်ဴိးထားေသာ စားပင္တမ်ဳိးမ်ဳိးဟု ထင္ျမင္ယူဆလုိက္၍ ေျပာလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။


 

blogger templates | Make Money Online